Đề tài Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội

Nội dung của phần báo cáo ngoài phần mở đầu và phần kết luận đợc

chia thành 3 phần chính sau:

Phần I : Khái quát chung về Công ty Thơng Mại XNK - Hà Nội

Phần II : Thực trạng công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại

Công ty Thơng Mại XNK - Hà Nội

Phần III : Một số kiến nghị về công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng

hoá tại Công ty Thơng Mại XNK - Hà Nội

 

pdf50 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thu . G V: giá vốn. Kết quả lợi nhuận đạt được của Công ty năm 2000-2002 được phản ánh ở bảng dưới đây. Kết Quả Doanh Thu Tiêu Thụ Sản Phẩm Hàng Hoá từ năm 2000 – 2002. STT Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 1 Doanh thu thuần 892.440 970.980 1.014.930 2 Giá vốn hàng bán 865.340 940.770 982.080 3 Lãi gộp (=1-2) 27.100 30.210 32.850 4 Chi phí bán hàng 21.580 23.830 25.000 5 CFQLD N 3.800 4.170 5.200 6 LN trước thuế (= 3-4-5) 1.720 2.210 2.650 7 Thuế TNDN 698 616,5 528 8 LN sau thuế (= 6-7) 1.022 159386,5 2.122 9 Tổng CF( =2+4+5+7) 891.418 969386,5 1.012.808 10 Tỷ xuất LN/CF(=8:9) 0,001146 0,001644 0,002095 11 Tỷ xuất LN/D T(= 8:1) 0,011451 0,001641 0,002908 12 Tỷ xuất D T/CF(=1:9) 1,0011 1,0016 1,0021 Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội Qua bảng số liệu trên cho ta thấy doanh thu của Công ty có sự chuyển biến gia tăng. Cụ thể, doanh thu năm 2000 là 892.440 triệu đồng, năm 2001 là970.980 triệu đồng tăng 43.950 triệu đồng, và năm 2002 là1.014.930 triệu đồng tăng 43.950 triệu đồng tương ứng 4,6% so với năm 2001. Mặt khác, doanh thu tiêu thụ tăng đã kéo theo lợi nhuận của Công ty tăng lên một cách rõ rệt. Cụ thể, lợi nhuận của Công ty năm 2001 tăng 571,5 triệu tương ứng 55,9 % so năm 2000, năm 2002 tăng 528,5 triệu tương ứng 33,2% so năm 2001. Điều này đã tạo điều kiện để Công ty mở rộng đầu tư kinh doanh và Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế mạng lưới tiêu thụ. Ngoài ra còn tăng thêm ngân sách cho hoạt động xúc tiến yểm trợ. Qua đây cũng cho ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả, điều đó được thể hiện ở các chỉ tiêu sau: - Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí, theo chỉ tiêu này khi Công ty bỏ ra một đồng chi phí thì sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Qua bảng trên thì chỉ tiêu này từ năm 2000 đến nay đều tăng , cụ thể là năm 2000 một đồng chi phí mà Công ty bỏ ra sẽ thu được 0,001146 đồng lợi nhuận, năm 2001 là 0,001644 đồng và đến năm 2002 lại tăng lên 0,002095 đồng. Điều này chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả . - Chỉ tiêu lợi nhuận theo doanh thu cho ta biết một đồng doanh thu sẽ mang lại cho Công ty bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đối với chỉ tiêu này thì từ năm 2000 đến nay Công ty cũng khai thác được lợi nhuận ngày càng cao đối với một đồng doanh thu thu được. Cụ thể, năm 2000 là 0,001451 đồng, năm 2001 là 0,001641 đồng và đến năm 2002 tăng lên 0,002908 đồng. - Chỉ tiêu tỷ suất doanh thu theo chi phí phản ánh một đồng chi phí bỏ ra sẽ mang lại cho Công ty bao nhiêu đồng doanh thu. Qua số liệu ở bảng chi ta thấy chỉ tiêu này cũng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2000 là 1,0011 đồng, năm 2001là 1,0016 đồng và đến năm 2002 tăng lên 1,1021 đồng . Điều này chứng tỏ việc khai thác đồng vốn của Công ty là ngày một có hiệu quả, kết quả hoạt động tiêu thụ của Công ty ngày một tăng đối với một đồng chi phí bỏ ra làm cho lợi nhuận của Công ty ngày một tăng cho phép Công ty tiếp tục đầu tư cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và ngày một phát triển. Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty I . Đánh giá chung về công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty : Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội là một doanh nghiệp thuộc khối Nhà nước do Bộ thương mại tổ chức thành lập và trực tiếp quản lý. Do đó hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi . Trên cơ sở thuận lợi và thế mạnh từ những năm trước, đặc biệt trong ba năm trở lại đây ( từ năm 2000  năm 2002) kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch luôn vượt mức với tiềm năng sẵn có về cơ sở vật chất, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Trong năm 2000 Công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai trên nhiều lĩnh vực, củng cố và mở rộng hoạt động kinh doanh duy trì và đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhờ đó mang lại kết quả thiết thực tiếp tục khẳng định năng lực của mình trong điều kiện mới. Trong khi đó Đảng uỷ đã chỉ đạo, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai mọi hoạt động , bám sát và quản lý toàn diện. Nhờ đó Công ty đã nhận được sự tín nhiệm, tạo được uy tín với đối tác, củng cố lòng tin của cán bộ công nhân viên tạo không khí phấn khởi đoàn kết thống nhất toàn Công ty, từ đó huy động được mội tiềm năng, phát huy sức mạnh tập thể khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch được giao . Hiện nay Công ty đã có sự kết hợp hài hoà thế hệ già có kinh nghiệm với thế hệ trẻ nhiệt tình năng động biết coi trọng các mặt quản lý tài chính với cơ Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế sở để từ đó đưa ra những biện pháp kịp thời khi có phát sinh đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm phát triển vốn được giao đã tạo sự tin tưởng và nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của cơ quan cấp trên . 2- Khó khăn và thách thức : Vấn đề thị trường : Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội kinh doanh nhiều loại sản phẩm hàng hoá : nông sản, vật tư, máy móc thiết bị. Thị trường tiêu thụ của Công ty nằm trên nhiều khu vực trong cả nước nên việc vận chuyển, giao thông hơi phức tạp. Vấn đề kinh doanh: có lúc, có nơi cón chưa thực hiện tính chủ động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh khai thác thị trường. Trong kinh doanh xuất nhập khẩu còn có trường hợp chưa tìm hiểu đối tác lợi dụng đưa Công ty vào cuộc tranh chấp thương mại đã làm ảnh hưởng đến hoạt động chung. Vấn đề quản lý: Tại một số cơ sở, nguồn nhân lực quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ ( như vấn đề tiếp nhận, chuyển cán bộ..) chưa quy định. Vấn đề cạnh tranh: Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường hiện nay, có cả cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty. Hiện nay Công ty gặp rát nhiều đối thủ cạnh tranh lớn như các Công ty kinh doanh cùng loại sản phẩm hàng hoá của Công ty. Do đó Công ty gặp rất nhiều khó khăn cản trở trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá . Vấn đề khách quan : do gần đây sự khủng hoảng kinh tế đã xảy ra nhiều nước trong khu vực ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta có phần tăng trưởng, song đã xảy ra tình trạng lạm phát, nền kinh tế trở nên dư thừa: cung vượt quá cầu, cộng thêm cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu do Mỹ phát động đã ảnh hưởng rất lớn đến giá cả và hoạt động tiêu thụ của Công ty Trong xu thế hội nhập nền kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới cùng với nền kinh tế các nước trong khu vực, nước ta đã tham gia vào ASEAN, AFTA, Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế các tổ chức kinh tế thế giới khác. Trong nội trình gia nhập AFTA đến năm 2006 thì các mặt hàng phải giảm thu thuế CEPT xuống dưới 5%, đây vừa là cơ hội mới trong việc xuất khẩu hàng hoá ra thị trường các nước AFTA và cũng là thách thức lớn đối với Công ty trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà. II. Định hướng phát triển của Công ty: 1. Mục tiêu: Mục tiêu thị trước mắt: Tăng nhanh doanh số thu mua và tiêu thụ hàng hoá, từng bước mở rộng phát triển thị trường đáp ứng kịp thời đồng bộ nhu cầu thị trường, giảm chi phí tiêu thụ hợp lý. Mục tiêu lâu dài: Để tồn tại và đứng vững trên thị trường Công ty Thương mại XNK – HN đã xác định mục tiêu phấn đấu như: Tiếp tục duy trì mở rộng thị trường, tăng cường biện pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá. Tiếp tục các bước để thực hiện kế hoạch đầu tư và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động liên quan để sớm hoàn thành các hạng mục đưa vào khai thác. Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ trẻ bằng nhiều hình thức đáp ứng kịp thời nhiệm vụ mới. Tiếp tục cải thiện hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện chương trình dân chủ hoá cơ sở vật chất nhằm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất toàn Công ty. Phát huy vai trò của Nhà nước trong việc ổn định giá cả thị trường đồng thời thu được lợi nhuận và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 2. Phương hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty: Đầu tư mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Thành lập thêm một số chi nhánh ở một số địa bàn quan trọng. Tiếp tục đầu tư, tăng ngân sách cho việc xúc tiến hoạt động tiêu thụ của Công ty, xây dựng hỗ trợ các sản phẩm hàng hoá mà Công ty kinh doanh trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị kinh doanh khác. Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế Tiếp tục đào tạo nâng cao bồi dưỡng chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên toàn bộ Công ty. 3. Kế hoạch, mục tiêu phấn đấu năm 2003: Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá các năm trước, Công ty đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 như sau: Bảng số liệu kế hoạch mục tiêu phấn đấu năm 2003 Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu phấn đấu Năm 2003 Chỉ tiêu pháp lệnh triệu đồng 15.930 Số phải nộp năm nay triệu đồng 15.930 Chỉ tiêu hướng dẫn triệu đồng 1.685.325 Tổng doanh thu triệu đồng 1.685.325 Giá trị tổng sản lượng Tấn 97.805 Sản lượng hiện vật Tấn 101.224 Kim ngạch XNK 1000 USD 967.420 Lợi tức triệu đồng 3.512 Trích khấu hao cơ bản triệu đồng 1.014 Đầu tư xây dựng cơ bản triệu đồng 2.692 Thu nhập bình quân/ Nghìn đồng 1.050 người/tháng Nguồn: kế hoạch mục tiêu của Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội Trên đây là một số mục tiêu kế hoạch của Công ty.Trong điều kiện hiện nay Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch này. III. Một số giải pháp đẩy mạnh tốc độ hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội : 1. Tổ chức áp dụng chiến lược Marketing và hoạt động nghiên cứu thị trường Để hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cũng như hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hoạt động điều tra tiêu thụ có ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định về chiến lược, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế ty. Do đó điều tra và nghiên cứu tiêu thụ có vai trò hết sức quan trọng ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh hay trong suất quá trình kinh doanh. Hiện nay công tác điều tra nghiên cứu thị trường chủ yếu là do phòng kế hoạch tiêu thụ đảm nhận kết hợp với các thông tin đơn đặt hàng từ các khách hàng cung cấp cho Công ty. Công ty chưa có phòng Marketing riêng biệt đảm nhận công tác điều tra thị trường, đảm nhận các hoạt động xúc tiến hỗ trợ các hoạt động tiêu thụ. Hơn nữa, thị trường của Công ty rộng lớn do đó việc điều tra nghiên cứu tiêu thụ đòi hỏi phải có nguồn lực hợp lý chuyên làm các nhiệm vụ trong lĩnh vực Marketing. Đặc biệt là việc thu nhập thông tin phản hồi từ phía khách hàng về giá cả , dịch vụ của Công ty như: Thông tin về giá, dịch vụ, sản phẩm hàng hoá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường . Để làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, hàng năm Công ty phải lập kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể, phương pháp, chuẩn bị nhân sự, dự trù ngân sách, thực hiện đánh giá kết quả công tác nghiên cứu thị trường . 2. Phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hàng hoá hợp lý: Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội có thị trường tiêu thụ rộng lớn không những trong nước mà vượt ra cả nước ngoài, đơn vị chi nhánh của Công ty nằm rải rác, chủ yếu là các tỉnh Miền bắc, việc sử dụng các kênh phân phối mạng lưới tiêu thụ của Công ty là hợp lý. Song vấn đề quan trọng là làm sao phải lựa chọn được các phần tử, kênh phân phối một cách tối ưu nhất. Hơn nữa, việc điều phối dòng hàng hoá vào kênh, dòng vận động hàng hoá trong kênh thuận tiện kịp thời nhanh chóng, tránh qua nhiều khâu trung gian đảm bảo chi phí vận chuyển thấp nhất . Trong những năm tới Công ty cần mở rộng các phần tử trong kênh tiêu thụ bao gồm các lực lượng kinh doanh bởi đây là các phần tử có khả năng tiêu thụ tốt do khách hàng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tiêu thụ hàng hoá. Để đạt được như vậy, Công ty phải có những chính sách giành cho họ những lợi ích nhất định để lôi kéo họ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá . Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế 3. Tổ chức đaò tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên, phổ biến kiến thức liên quan đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá : Trong cơ chế thị trường ngày nay, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ngày càng trở lên khó khăn mặc dù có sản phẩm hàng hoá tốt, giá rẻ cũng cần phải có những người kinh doanh giỏi biết lôi kéo khách hàng về phía mình, năng động sáng tạo trong giao tiếp, xử lý tình huống. Do đó thông tin phải nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên làm trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm hàng hoá . Đồng thời cũng phải có chính sách khuyến khích vật chất cho nhân viên . Tuy nhiên Công ty phải hoạch định thành chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài. Để đạt được hiệu quả trong công tác đào tạo, hàng năm Công ty phải thường xuyên tổ chức đào tạo huấn luyện tại công ty hoặc cử đi học tại các trường, các đơn vị khác. Để thực hiện được công tác này Công ty phải có nguồn ngân sách nhất định để trợ cấp cho cán bộ công nhân viên được đào hoặc những người tham gia huấn luyện đào tạo. Đồng thời có chính sách khuyến khích cán bộ công nhân viên như tăng lương, thưởng sau khi họ được đào tạo. 4. Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá : Chiến lược tiêu thụ sản phẩm hàng hoá giúp cho Công ty có hướng đi đúng đắn trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Việc xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, thị trường cụ thể sẽ giúp cho Công ty có những chính sách đúng đắn. Sự ứng biến kịp thời với sự biến đổi thị trường chính sách của Nhà nước, những động thái của đối thủ cạnh tranh. Hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cụ thể đối với từng loại sản phẩm hàng hoá, thị trường, thời điểm cụ thể cho công tác tập trung nguồn lực vào nhừng thời điểm nhất định để đạt hiệu quả cao nhất . Dự kiến xây dựng các phương án tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho từng điều kiện , tình huống cụ thể . Như vậy khoi có tình huống này xảy ra Công ty Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế có sẵn phương án để kịp thời thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có hiệu quả cao nhất trong từng trường hợp cụ thể. Các phương án dự kiến cho từng tình huống này gồm: - Giá cả - Khối lượng - Phương án về kênh tiêu thụ - Hoạt động xúc tiến yểm trợ cho hoạt động tiêu thụ . Trong những năm qua Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Trong thời gian tới Công ty phải thực hiện tốt hơn nữa công tác này cụ thể cho từng tháng, quý, năm. Trên đây là một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá của Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội, song để thực hiện có hiệu quả yêu cầu có điều kiện thực hiện cụ thể. IV – Một số ý kiến nhằm thực hiện và hoàn thành công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội : 1/ Nhận xét chung : Nhìn chung sau nhiều năm hoạt động Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong nhiều công tác khác. Tuy vậy vẫn còn một số vấn đề cần nghiên cứu xem xét và rút kinh nghiệm từ đó có kế hoạch phù hợp, phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành kế hoạch. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2002 với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi, song chúng ta cũng phải đương đầu với khó khăn thử thách mới đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc chiến khủng bố trên phạm vi toàn cầu đã làm thay đổi nhịp độ cung cầu dẫn đến sự biến động về giá cả sản phẩm hàng hoá nguyên vật liệu như : điện tử, điện lạnh, lương thực thực phẩm, máy móc thiết bị xây dựng, xe máy, các sản phẩm nông sản và hải sản rừngảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ hàng hoá ở trong và ngoài nước. Bên Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế cạnh đó, do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt vẫn liên tiếp sẩy ra trong nước ở cả 3 miền cộng với sự biến động tăng liên tục của tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty . Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của cấp trên Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội đã tập trung chỉ đạo rà soát trên từng mặt hoạt động . Nhờ đó tuy có sự biến động song Công ty vẵn đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thực hiện hoàn thành kế hoạch mà Nhà nước giao phó đưa Công ty ngày càng phát triển và chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế. 2/ Một số ý kiến nhằm hoàn thành hơn nữa công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá : 2.1. Về phía Nhà nước : Với xu thế hội nhập kinh tế, các sản phẩm hàng hoá của Công ty rất có nhạy cảm trong con mắt của khách hàng về chất lượng, hình thức, mẵu mã và uy tín đối với khách hàng. Do vậy nhà nước cần phải có chính sách quản lý thị trường cụ thể giúp cho Công ty bảo vệ quyền lợi của mình trong công bằng và cạnh tranh lành mạnh chống vi phạm pháp luật. Xử lý nghiên minh các trường hợp vi phạm pháp luật gây rối thị trường . Đối với chính sách tín dụng ngân hàng : Nhà nước cần có chính sách tài chính tín dụng ngân hàng hợp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn đầu tư thuận tiện. Đó chính là cho phép doanh nghiệp tận dụng được cơ hội thuận lợi trên thị trường. Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách quản lý giá, kịp thời điều chỉnh khi lạm pháp hoặc giảm pháp sảy ra thông qua kiểm soát giá trên thị trường , có biện pháp kích cầu hợp lý thông qua chính sách thuế, trợ giá, bù lỗ hỗ trợ cho Công ty khi cần thiết . 2. 2. Về phía Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội : Để thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra. Công ty cần có điều kiện nhằm hoàn thành công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Cụ thể: Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế * Về kinh doanh : - Trên cơ sở giám sát các mục tiêu kế hoạch được giao, cần nắm bắt kịp thời tịnh hình thị trường tropng và ngoài nước để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao khả năng hội nhập trong điều kiện mới . - Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cung ứng tiêu thụ vật tư , hàng hoá, máy móc thiết bị, mở rộng các hoạt động cũng như tiếp nhận vận chuyển hàng hoá, các hợp đồng chuyển giao công nghệ dưới dạng “ chìa khoá giao tay” . - Tìm kiếm khách hàng dưới nhiều hình thức như tìm kiếm thông tin về thị trường và đối tác trên mạng Internet, duy trì hoạt động tiếp xúc thường xuyên với khách hàng nhất là với các đơi vị trong Công ty để nắm bắt thông tin về đầu tư kinh doanh để từ đó có cơ hội tham gia vào các gói thầu cung cấp vật tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất để vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vừa nâng cao năng lực về đấu thầu . * Về công tác quản lý : Công ty cần tăng cường hơn nữa các biện pháp chính sách, giám sát hàng hoá và giám sát các chi phí. Đặc biệt trong khâu tiêu thụ nhằm hạn chế sự lạm dụng và thất thoát vốn, đồng thời tích cực thu hồi vốn và xử lý công nợ tồn đọng. Quản lý bố trí đào tạo độ ngũ cán bộ CNV thực hiện tốt hoạt động về dân chủ hoá, công khai các hoạt động nhằm phát huy nhân tố con người và năng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ phôi hợp với tổ chức công đoàn tập hợp sức mạnh của khối đoàn kết, động viên được toàn thể cán bộ CNV tham gia tích cực vào phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh . Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế Kết luận Trong cơ chế thị trường hiện nay, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra khốc liệt, hoạt động quản lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng tiêu thụ được nhiều sản phẩm hàng hoá thì càng có điều kiện để tái sản xuất mở rộng. Mặt khác, qua hoạt động tiêu thụ mới có thể đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp theo, tiến hành các hoạt động đầu tư hay có thể là điều kiện để thu hút vốn từ bên ngoài. Như vậy hoạt động tiêu thụ thực sự là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý tiêu thụ, ngay từ khi thành lập Công ty đến nay Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội đã và đang tích cực đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ, từng bước tháo gỡ khó khăn và vươn lên khẳng định mình trên thị trường. Công ty đã không ngừng đầu tư vốn, tổ chức sắp xếp kinh doanh, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ CNV trong Công ty. Kết hợp với hoạt động tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Từ đó Công ty đã đạt được kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty không những đã đạt được hiệu quả cao giúp Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường thu lợi nhuận mà còn giúp bình ổn giá cả thị trường và giữ vững được vai trò của một doanh nghiệp Nhà nước trong cơ chế thị trường. Qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội, được sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy giáo: Trần Hoàng Long, cùng các cô chú, anh chị trong Công ty nơi em thực tập và qúa trình nghiên cứu tài liệu em đã phân tích và nêu ra những mặt đạt được , các điều kiện thuận lợi, những cơ hội cũng như những khó khăn và các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý tiêu thụ của Công ty. Từ đó Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế đã mạnh dạn nêu ra một số kiến nghị chủ yếu nhằm khắc phục hạn chế về phía Công ty cũng như về phía Nhà nước để giúp Công ty tháo gỡ các khó khăn trong khâu tiêu thụ của mình. Bên cạnh đó em cũng đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty. Em hy vọng rằng các đề xuất của em góp phần tích cực giúp Công ty đẩy mạnh công tác quản lý tiêu thụ và từ đó có thêm sức mạnh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường . Với kiến thức của một sinh viên thực tập em đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm thực tế về hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của Công ty cùng với những ý kiến của mình để hoàn thành chuyên đề quản lý. Em kính mong được sự bổ xung góp ý của thầy giáo: Trần Hoàng Long cùng các cô chú, anh chị nơi Công ty em thực tập để báo cáo của em được hoàn thiện hơn nữa. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã truyền đạt giảng dạy kiến thức cho em trên giảng đường, sự giúp đỡ hướng dẫn thực tập của thầy giáo: Trần Hoàng Long cùng toàn thể các cô chú, anh chị đang công tác tại Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội nơi em thực tập. Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 2003. Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo cáo quản lý Khoa Kinh tế Pháp chế Danh sách tài liệu tham khảo 1/ Giáo trình Marketing của trường Đại Học Thương Mại. 2/ Quản trị Marketing của nhà suất bản thống kê 1997. 3/ Giáo trình kinh tế của trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp I. 4/ Giáo trình quản trị doanh nghiệp của trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp I. 5/ Tạp chí Thương Mại – Kinh tế phát triển – Giá cả thị trường. 6/ Tài liệu nội bộ Công ty Thương Mại XNK - Hà Nội : - Quyết định thành lập Công ty . - Điều lệ Công ty . - Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2000, 2001, 2002. - Báo cáo lao động thu nhập năm 2000, 2001, 2002. - Thống kê cán bộ công nhân viên năm 2000, 2001, 2002. - Báo cáo tổng kết công tác năm 2002 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2003. Nguyễn Thị Hồng - K45E Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. Báo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_tai_to_chuc_cong_tac_quan_ly_tieu_thu_san_pham_hang_hoa_t.pdf
Tài liệu liên quan