Hướng dẫn sử dụng MISA SME.NET 2010

GIỚI THIỆU .5

CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU .9

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ TRONG TÀI LIỆU.11

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG

KẾ TOÁN .12

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA SME.NET 2010 .13

BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2010 .14

CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA SME.NET 2010 .20

1. Khởi động MISA SME.NET 2010.20

2. Tạo dữ liệu kế toán mới .20

3. Mở dữ liệu kế toán .20

CHƯƠNG 02: CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG

pdf195 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng MISA SME.NET 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thành thuộc quy trình đó. 10.3.3.3. Định mức phân bổ Nội dung Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 130 Cho phép nhập định mức phân bổ của từng đối tượng tập hợp chi phí trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức phân bổ là định mức. Cách thực hiện. - Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Định mức phân bổ, xuất hiện bảng để nhập định mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí theo từng tài khoản chi phí sản xuất. - Sau khi nhập định mức phân bổ xong, nhấn nút > để lưu. - Thao tác nhập và chỉnh sửa Định mức phân bổ, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 10.3.3.4. Định mức sản phẩm Nội dung Cho phép nhập giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch cho từng sản phẩm theo từng khoản chi phí tạo nên sản phẩm để phục vụ cho việc tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ và phương pháp hệ số. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Định mức sản phẩm, xuất hiện bảng để nhập giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch cho từng sản phẩm. - Sau khi nhập định mức cho sản phẩm, nhấn nút > để lưu. - Thao tác nhập và chỉnh sửa Định mức sản phẩm, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 10.3.3.5. Phân bổ chi phí Nội dung Cho phép phân bổ các khoản chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí theo một tiêu thức nhất định do NSD tự lựa chọn: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Định mức, Cách thực hiện - Kích chuột vào biểu tượng Phân bổ chi phí trên quy trình tính giá thành Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 131 phù hợp. - Chọn kỳ tính giá thành và tiến hành thiết lập phân bổ chi phí cho các tài khoản chi phí gián tiếp: + Trước tiên, chọn tài khoản chi phí gián tiếp (muốn chọn nhiều tài khoản có cùng cách thiết lập phân bổ chi phí thì rê chuột vào các tài khoản để chọn). Nếu không muốn phân bổ hết số chi phí gián tiếp, NSD có thể nhập tay số phân bổ lần này vào cột Số phân bổ tương ứng với từng tài khoản chi phí, số tiền chưa phân bổ sẽ được phân bổ trong Kỳ tính giá thành (Kỳ tính giá thành phải chứa thời gian phát sinh chi phí) hoặc quy trình tính giá thành khác. + Sau đó, chọn đối tượng tập hợp chi phí cần phân bổ, phần mềm luôn ngầm định các đối tượng tập hợp chi phí cần phân bổ là các đối tượng tập hợp chi phí đã chọn khi khai báo kỳ tính giá thành. Tuy nhiên, NSD có thể loại bỏ đối tượng không cần phân bổ bằng cách chọn đối tượng đó và nhấn nút >. Hoặc có thể chọn thêm đối tượng tập hợp chi phí cần phân bổ chi phí cho bằng cách nhấn nút > để chọn thêm. + Chọn tiêu chuẩn phân bổ chi phí, NSD chọn tiêu thức phân bổ chi phí cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Nếu chọn tiêu thức phân bổ là Định mức thì NSD có thể nhập trực tiếp định mức chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí hoặc nhấn nút > để lấy định mức phân bổ chi phí đã nhập trước đó. - Sau khi thiết lập phân bổ chi phí cho các tài khoản, nhấn nút <<Phân bổ>>, phần mềm sẽ thực hiện phân bổ chi phí cho các đối tượng tập hợp chi phí theo tiêu thức đã chọn và hiển thị kết quả phân bổ. - Thực hiện phân bổ chi phí xong nhấn nút > để kết thúc. - Thao tác thực hiện Phân bổ chi phí, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. Khi kích chuột vào biểu tượng Phân bổ chi phí thuộc quy trình tính giá thành nào thì phần mềm sẽ ngầm định phân bổ chi phí chung cho đối tượng tập hợp Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 132 chi phí đã chọn khi khai báo Kỳ tính giá thành thuộc quy trình đó. 10.3.3.6. Kết chuyển chi phí Nội dung Thực hiện kết chuyển toàn bộ chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung đã phân bổ trong kỳ tính giá thành từ các tài khoản đầu 6 sang tài khoản 1541 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Cách thực hiện - Kích chuột vào biểu tượng Kết chuyển chi phí trên quy trình tính giá thành phù hợp. - Chọn kỳ tính giá thành cần kết chuyển chi phí và nhấn nút >. Phần mềm sẽ sinh ra chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ kết chuyển chi phí từ các tài khoản đầu 6 sang tài khoản 1541 theo từng đối tượng tập hợp chi phí trong kỳ tính giá thành đó. - Nhấn nút > trên thanh công cụ để lưu chứng từ. - Thao tác thực hiện Kết chuyển chi phí, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. Khi kích chuột vào biểu tượng Kết chuyển chi phí thuộc quy trình tính giá thành nào thì phần mềm sẽ kết chuyển chi phí cho các đối tượng tập hợp chi phí đã chọn khi khai báo Kỳ tính giá thành thuộc quy trình đó. 10.3.3.7. Đánh giá sản phẩm dở dang Nội dung Cho phép NSD thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ để xác định phần chi phí sản xuất trong sản phẩm dở dang và loại trừ ra khỏi chi phí của sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Cách thực hiện - Kích chuột vào biểu tượng Đánh giá sản phẩm dở dang trên quy trình tính giá thành phù hợp. - Chọn kỳ tính giá thành, chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 133 phần mềm sẽ tính ra giá trị sản phẩm dở dang cho từng đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp đã chọn. Tuy nhiên, NSD có thể nhập tay giá trị sản phẩm dở dang cho từng đối tượng tập hợp chi phí và có thể nhập giá trị dở dang chi tiết theo từng yếu tố chi phí bằng cách nhấn phím F9. - Nhấn nút > để kết thúc. - Thao tác thực hiện Đánh giá sản phẩm dở dang, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. Khi kích chuột vào biểu tượng Đánh giá sản phẩm dở dang thuộc quy trình tính giá thành nào thì phần mềm thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang cho các đối tượng tập hợp chi phí đã chọn khi khai báo Kỳ tính giá thành thuộc quy trình đó. 10.3.3.8. Nghiệm thu Nội dung Tính ra giá trị khối lượng xây lắp được nghiệm thu hoặc giá trị vụ việc đã hoàn thành chuyển giao cho khách hàng. Đồng thời, kết chuyển giá vốn công trình, vụ việc từ TK 1541 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang sang TK 632 - Giá vốn hàng bán. Chức năng này áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động xây lắp hoặc có hoạt động dịch vụ, tư vấn Cách thực hiện - Kích chuột vào biểu tượng Nghiệm thu trên quy trình tính giá thành Công trình, vụ việc. - Chọn kỳ tính giá thành, tích chọn các công trình, vụ việc cần nghiệm thu và nhấn nút >. Phần mềm sẽ sinh ra chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ kết chuyển giá vốn công trình, vụ việc từ tài khoản 1541 sang tài khoản 632 theo từng công trình, vụ việc. - Nhấn nút > để lưu chứng từ. - Thao tác thực hiện Nghiệm thu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 10.3.3.9. Tính giá thành Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 134 Nội dung Xác định được tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị của các sản phẩm hoàn thành. Từ đó, cập nhật giá nhập kho cho các Phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ và tính giá xuất kho cho thành phẩm xuất bán trong kỳ. Chức năng này thực hiện cho doanh nghiệp sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng. Cách thực hiện - Kích chuột vào biểu tượng Tính giá thành trên quy trình Sản xuất liên tục hoặc Đơn hàng. - Chọn kỳ tính giá thành, chọn phương pháp tính giá thành. - Đối với tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ NSD nhấn nút > để nhập giá thành định mức/kế hoạch cho từng sản phẩm. Trường hợp NSD đã nhập giá thành định mức/kế hoạch thì nhấn nút > và nhấn nút >. Sau đó, nhấn nút >, phần mềm sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm nhập kho, chi phí thực tế phát sinh và giá thành kế hoạch/định mức để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị cho các thành phẩm hoàn thành trong kỳ theo phương pháp đã chọn. - Nhấn nút > để cập nhật giá nhập kho cho các phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ. - Nhấn nút > để tính và cập nhật giá xuất kho cho các phiếu xuất kho thành phẩm trong kỳ. Nhấn nút > để lưu. - Thao tác thực hiện Tính giá thành, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD có thể sửa số lượng thành phẩm, Hệ số tính giá thành hoặc tiêu chuẩn phân bổ theo nhu cầu, phần mềm sẽ tự tính lại giá thành cho các thành phẩm. Khi kích chuột vào biểu tượng Tính giá thành thuộc quy trình tính giá thành nào thì phần mềm sẽ thực hiện tính giá thành sản phẩm cho các đối tượng tính giá thành thuộc Kỳ tính giá thành quy trình đó. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 135 10.3.4. Xem và in sổ sách, báo cáo - In các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ hạch toán giá thành bằng cách: tại màn hình chứng từ chi tiết có liên quan, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ và chọn mẫu chứng từ muốn in. - Xem và in sổ sách, báo cáo kế toán ngay tại màn hình của phân hệ Giá thành bằng cách kích chọn sổ sách, báo cáo cần in trên thanh tác nghiệp nằm bên trái màn hình. VD: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ; Sổ cái TK theo công việc, Tổng hợp chi phí sản xuất. - NSD còn có thể xem và in sổ sách, báo cáo bằng cách kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn thư mục Giá thành, sau đó chọn mẫu báo cáo, sổ sách cần xem hoặc in. 11. Kế toán Thuế 11.1. Nội dung Cho phép NSD lập và in Bảng kê thuế GTGT đầu vào, Bảng kê thuế GTGT đầu ra, Tờ khai thuế GTGT; thực hiện Khấu trừ thuế GTGT đầu vào; cho phép thực hiện nộp thuế, xem và in chứng từ nộp thuế ngay sau khi thực hiện nộp thuế (Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Ủy nhiệm chi). Chức năng Giải quyết các vấn đề Lập bảng kê mua vào - Liệt kê tất cả các hóa đơn, chứng từ mua vào trong kỳ để NSD chủ động lựa chọn chứng từ kê lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Lập bảng kê bán ra - Liệt kê tất cả các hóa đơn, chứng từ bán ra trong kỳ để NSD chủ động lựa chọn chứng từ kê lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khấu trừ thuế - Cho phép thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra để xác định số thuế phải nộp trong kỳ hoặc tiếp tục được khấu trừ chuyển kỳ sau. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 136 Tờ khai thuế - Lập và in Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT). Nộp thuế - Cho phép thực hiện nộp các loại thuế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp, xem và in chứng từ nộp thuế (Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Giáy báo nợ). Nhóm HHDV mua vào - Cho phép khai báo Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào dùng để kê khai lên các nhóm chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. 11.2. Mô hình hóa hoạt động Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 137 11.3. Quy trình thực hiện 11.3.1. Thông tin đầu vào - Thông tin đầu vào là các thông tin trên hóa đơn (hóa đơn GTGT và hóa đơn thông thường) như: Số hóa đơn, Loại hóa đơn, Số tiền trên hóa đơn, Thuế suất, - Chứng từ liên quan tới thuế GTGT đầu vào hay đầu ra được nhập trên các giao dịch kế toán liên quan: Thu, chi tiền mặt; Thu, chi tiền gửi; Mua hàng; Bán hàng, 11.3.2. Khai báo danh mục Để lập được các Bảng kê thuế mua vào, bán ra, đặc biệt là thuế đầu vào trong MISA SME.NET 2010, NSD cần phải khai báo: - Danh mục Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào: Phần mềm đã thiết lập sẵn theo các nhóm chỉ tiêu trên bảng kê mua vào. 11.3.3. Cách thực hiện trên phân hệ Thuế 11.3.3.1. Lập bảng kê mua vào Nội dung Liệt kê tất cả các hóa đơn, chứng từ mua vào trong kỳ để NSD chủ động lựa chọn chứng từ kê lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; cho phép xem và in Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào ngay sau khi lập. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Lập bảng kê mua vào, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. - Chọn Kỳ tính thuế, sau đó tích chọn các hóa đơn, chứng từ cần kê lên Bảng kê chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào. - Nhấn nút > để lưu bảng kê. - Thao tác lập và chỉnh sửa Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 138 mua vào, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Bảng kê mua vào bằng cách di chuột vào biểu tượng Lập bảng kê mua vào trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế và chọn chức năng tương ứng. Để phần mềm kê lên được các hóa đơn, chứng từ mua vào phục vụ cho lập Bảng kê mua vào thì khi nhập các chứng từ phát sinh liên quan đến thuế GTGT đầu vào trên các phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, NSD phải nhập đầy đủ các thông tin về thuế và hóa đơn, đồng thời phải lựa chọn Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào. Các hóa đơn, chứng từ chưa được kê lên bảng kê trong kỳ sẽ được tự động chuyển sang kỳ sau để tiếp tục kê. 11.3.3.2. Lập bảng kê bán ra Nội dung Liệt kê tất cả các hóa đơn, chứng từ bán ra trong kỳ để NSD chủ động lựa chọn chứng từ kê lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; cho phép xem và in Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra ngay sau khi lập. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Lập bảng kê bán ra, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. - Chọn kỳ tính thuế, sau đó tích chọn các hóa đơn, chứng từ cần kê lên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. - Nhấn nút > để lưu bảng kê. - Thao tác lập và chỉnh sửa Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Bảng kê bán ra bằng cách di chuột vào biểu tượng Lập bảng kê bán ra trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế và chọn chức năng tương ứng. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 139 Để phần mềm lập được Bảng kê bán ra thì khi nhập các chứng từ phát sinh liên quan đến thuế GTGT đầu ra trên các phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, NSD phải nhập đầy đủ các thông tin về thuế và hóa đơn. 11.3.3.3. Khấu trừ thuế Nội dung Cho phép thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra để xác định số thuế phải nộp trong kỳ hay còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Khấu trừ thuế. - Chọn kỳ tính thuế và nhấn nút >, kiểm tra lại các thông tin khấu trừ, thông tin về chứng từ, nhấn nút >, phần mềm sẽ tự động thực hiện bút toán khấu trừ thuế (Nợ TK 33311/Có TK 133). Phần mềm sẽ có thông báo sinh chứng từ nghiệp vụ khác thành công và cho phép NSD xem chứng từ khấu trừ thuế đó. - Thao tác thực hiện Khấu trừ thuế, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thực hiện Khấu trừ thuế bằng cách kích chuột vào biểu tượng Khấu trừ thuế trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế. 11.3.3.4. Tờ khai thuế Nội dung Cho phép lập và in Tờ khai thuế GTGT cho từng tháng. Cách thực hiện - Trên màn hình quy trình phân hệ Thuế, NSD kích chuột vào biểu tượng Tờ khai thuế để thêm mới Tờ khai thuế GTGT. - Chọn kỳ tính thuế, phần mềm căn cứ vào Bảng kê mua vào và Bảng kê bán ra, các bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh đã lập để kê lên các chỉ tiêu liên quan trên tờ khai thuế. NSD có thể chỉnh sửa lại một số chỉ tiêu như: Điều chỉnh tăng, Điều chỉnh giảm, Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 140 này - Nhấn nút > để lưu tờ khai thuế. - Thao tác lập và chỉnh sửa Tờ khai thuế, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 11.3.3.5. Nộp thuế Nội dung Cho phép thực hiện nộp các khoản thuế phát sinh trong kỳ: thuế TNDN, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB, xem và in chứng từ nộp thuế ngay sau khi thực hiện nộp thuế. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Nộp thuế. - Chọn nộp Thuế thông thường hoặc Thuế GTGT hàng nhập khẩu. - Lựa chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi. Tùy vào phương thức thanh toán mà NSD phải nhập các thông tin chung của chứng từ nộp thuế cho phù hợp. - Tại trang Thông tin chi tiết, nếu nộp Thuế thông thường, NSD tích chọn vào các loại thuế cần nộp và sửa lại Số nộp lần này (nếu cần). Nếu nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, NSD tích chọn vào các chứng từ mua hàng nhập khẩu cần nộp thuế GTGT và sửa lại Số nộp lần này (nếu cần). - Phần mềm tự động sinh ra bút toán định khoản nghiệp vụ nộp thuế trong trang Hạch toán, NSD kiểm tra lại thông tin và nhấn nút <<Thực hiện>>. Khi đó, phần mềm sẽ có thông báo sinh chứng từ nộp thuế là Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi tương ứng với phương thức thanh toán để NSD có thể xem và in chứng từ. - Thao tác thực hiện Nộp thuế, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thực hiện Nộp thuế bằng cách kích chuột vào biểu tượng Nộp thuế trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 141 11.3.3.6. Điều chỉnh thuế GTGT Nội dung Cho phép thực hiện điều chỉnh lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra trong kỳ khi phát hiện ra sai sót cần phải điều chỉnh lại; xem và in chứng từ ngay sau khi lập chứng từ điều chỉnh. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Điều chỉnh thuế GTGT, kích chuột vào biểu tượng và chọn loại chứng từ điều chỉnh cần lập: Điều chỉnh tăng thuế GTGT mua vào; Điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào; Điều chỉnh tăng thuế GTGT bán ra hoặc Điều chỉnh giảm thuế GTGT bán ra. - Nhập Diễn giải cho chứng từ điều chỉnh, sau đó nhập ngày chứng từ, ngày hạch toán và số chứng từ. - Tại trang Hạch toán, NSD nhập thông tin chi tiết tại cột Diễn giải, nhập bút toán điều chỉnh thuế, Số tiền. - Kiểm tra lại các thông tin tại trang Thuế và trang Thống kê (nếu có). - Thao tác thực hiện Điều chỉnh thuế GTGT, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 11.3.3.7. Bảng giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh Nội dung Cho phép lập Bảng khai trình khai bổ sung điều trong trường hợp phát sinh hoạt động điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra trong kỳ; cho phép xem và in Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ngay sau khi lập. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Bảng giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh - Chọn Kỳ tính thuế (kỳ của tờ khai thuế cần điều chỉnh), Ngày kê khai (ngày đã kê khai tờ khai thuế cần điều chỉnh) và Ngày lập bảng giải trình. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 142 - Nhập thông tin về Tờ khai thuế và Mẫu số của tờ khai thuế. - Tích chọn dòng chứng từ điều chỉnh cần lên bảng giải trình, sau đó nhập Mã số chỉ tiêu và số đã kê khai bị sai, phần mềm sẽ tự sinh ra số điều chỉnh đúng. - Sau đó nhấn nút >. - Thao tác thực hiện lập Bảng giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 11.3.4. Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo - In các Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra, Tờ khai thuế bằng cách: tại màn hình bảng kê, tờ khai chi tiết, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ và chọn mẫu chứng từ muốn in. - Xem và in sổ sách, báo cáo kế toán ngay tại màn hình danh sách chứng từ của phân hệ Thuế bằng cách kích chọn sổ sách, báo cáo cần in trên thanh tác nghiệp nằm bên trái màn hình. VD: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; Tờ khai thuế GTGT, - NSD còn có thể xem và in sổ sách, báo cáo bằng cách kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn thư mục Thuế, sau đó chọn mẫu sổ sách, báo cáo cần xem hoặc in. 12. Hợp đồng 12.1. Nội dung Cho phép lập hợp đồng mua, hợp đồng bán; theo dõi chi tiết tình hình thực hiện của từng hợp đồng. Chức năng Giải quyết các vấn đề Hợp đồng mua - Cho phép lập và theo dõi tình hình thực hiện từng hợp đồng mua như: giá trị HHDV đã nhận, Tiến độ thực hiện, Số đã có hóa đơn, Số chưa có hóa đơn, Số đã trả, Số còn phải trả. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 143 Hợp đồng bán - Cho phép lập và theo dõi tình hình thực hiện từng hợp đồng bán như: Doanh thu HHDV đã giao, Tiến độ thực hiện, Số đã có hóa đơn, Số chưa có hóa đơn, Số đã thu, Số còn phải thu, Chi phí, Lãi gộp. Tình hình thực hiện - Cho phép xem và in báo cáo: Tình hình thực hiện hợp đồng bán, Tình hình thực hiện hợp đồng mua. Đối tượng tập hợp chi phí - Cho phép khai báo các đối tượng tập hợp chi phí phục vụ cho việc theo dõi các hợp đồng có liên quan đến hoạt động sản xuất, tính giá thành. Khách hàng, Nhà cung cấp - Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp có quan hệ với doanh nghiệp để theo dõi và quản lý hợp đồng theo từng đối tượng. 12.2. Quy trình thực hiện 12.2.1. Khai báo các danh mục Để thực hiện các thao tác trên phân hệ Hợp đồng, NSD cần phải khai báo các danh mục liên quan sau: - Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí - Danh mục Khách hàng, nhà cung cấp Thao tác khai báo các danh mục này, tham khảo hướng dẫn trong phần Nhập số dư ban đầu hoặc nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến tương ứng với từng danh mục. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 144 12.2.2. Cách thực hiện trên phân hệ Hợp đồng 12.2.2.1. Hợp đồng mua Nội dung Cho phép lập và theo dõi tình hình thực hiện từng hợp đồng mua như: giá trị HHDV đã nhận, Tiến độ thực hiện, Số đã có hóa đơn, Số chưa có hóa đơn, Số đã trả, Số còn phải trả. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Hợp đồng\Hợp đồng mua, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Hợp đồng mua. - Nhập các thông tin về Hợp đồng, Bên bán, Tình trạng của hợp đồng và thêm tài liệu đính kèm (nếu có). - Nhấn nút > để lưu hợp đồng mua. - Thao tác lập và chỉnh sửa Hợp đồng mua, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Hợp đồng mua bằng cách di chuột vào biểu tượng Hợp đồng mua trên sơ đồ quy trình của phân hệ Hợp đồng, sau đó chọn chức năng tương ứng. Để theo dõi được tình hình thực hiện hợp đồng mua, khi nhập liệu các chứng từ có liên quan đến hợp đồng, NSD cần chọn Hợp đồng mua đó trên trang Thống kê của các màn hình nhập chứng từ. 12.2.2.2. Hợp đồng bán Nội dung Cho phép lập và theo dõi tình hình thực hiện từng hợp đồng bán như: Doanh thu HHDV đã giao, Tiến độ thực hiện, Số đã có hóa đơn, Số chưa có hóa đơn, Số đã thu, Số còn phải thu, Chi phí, Lãi gộp. Cách thực hiện - Vào menu Nghiệp vụ\Hợp đồng\Hợp đồng bán, kích chuột vào biểu Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 145 tượng trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Hợp đồng bán. - Nhập các thông tin về Hợp đồng, Bên mua, Tình trạng của hợp đồng và đính kèm tài liệu (nếu có). - Nhấn nút > để lưu hợp đồng bán. - Thao tác lập và chỉnh sửa Hợp đồng bán, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. NSD cũng có thể thêm mới và xem danh sách Hợp đồng bán bằng cách di chuột vào biểu tượng Hợp đồng bán trên sơ đồ quy trình của phân hệ Hợp đồng, sau đó chọn chức năng tương ứng. Để theo dõi được tình hình thực hiện hợp đồng bán, khi nhập liệu các chứng từ có liên quan đến hợp đồng, NSD cần chọn Hợp đồng bán đó trên trang Thống kê của các màn hình nhập chứng từ. 12.2.3. Xem và in sổ sách, báo cáo - Xem và in báo cáo về hợp đồng ngay tại màn hình phân hệ Hợp đồng bằng cách kích chọn báo cáo cần in trên thanh tác nghiệp nằm bên trái màn hình. VD: Tình hình thực hiện hợp đồng, Chi tiết công nợ hợp đồng mua, Chi tiết công nợ hợp đồng bán. - NSD còn có thể xem và in sổ sách, báo cáo bằng cách kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ, chọn thư mục Hợp đồng, sau đó chọn các báo cần xem hoặc in. 13. Cổ đông 13.1. Nội dung Cho phép khai báo các đợt phát hành cổ phần trong doanh nghiệp. Cho phép quản lý thông tin cổ đông và thực hiện các giao dịch liên quan đến cổ đông tại doanh nghiệp như: đăng ký mua cổ phần, cấp sổ cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tính cổ tức phải trả cho từng cổ đông. Phân hệ này chỉ áp dụng cho các công ty cổ phần. Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 146 Chức năng Giải quyết các vấn đề Đăng ký mua cổ phần - Khai báo đợt phát hành, thực hiện đăng ký mua cổ phần, ghi sổ cổ đông cho các cổ đông hiện hữu hoặc cấp sổ cổ đông cho các nhà đầu tư mới khi có hoạt động đăng ký mua cổ phần trong từng đợt phát hành. Sổ cổ đông - Khai báo một cổ đông hiện hữu. - Cấp sổ cổ đông cho các nhà đầu tư mới khi phát sinh đăng ký mua cổ phần. - Cập nhật giao dịch mua, bán, chuyển nhượng cổ phần vào sổ cổ đông. Chuyển nhượng - Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông và giữa cổ đông với nhà đầu tư mới. Chia cổ tức - Tính và theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho từng cổ đông

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfhuong_dan_su_dung_misa_sme_net_2010.pdf