Kỹ năng lãnh đạo - Chương 7: Phát triển tiềm năng của người phục tùng

Nhận ra các phong cách phục tùng và phong cách phục

tùng của chính bản thân

 Các bƣớc phát triển tiềm năng cá nhân để trở thành ngƣời

phục tùng hữu hiệu

 Hiểu đƣợc vai trò của lãnh đạo trong việc phát triển ngƣời

phục tùng.

 Hiểu đƣợc các nguồn sức mạnh, mong muốn của ngƣời

phục tùng và chiến lƣợc để phát triển ngƣời phục tùng.

pdf19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kỹ năng lãnh đạo - Chương 7: Phát triển tiềm năng của người phục tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chƣơng 7 PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG MỤC TIÊU 4/24/2013 4:06 PM2 Nhận ra các phong cách phục tùng và phong cách phục tùng của chính bản thân Các bƣớc phát triển tiềm năng cá nhân để trở thành ngƣời phục tùng hữu hiệu Hiểu đƣợc vai trò của lãnh đạo trong việc phát triển ngƣời phục tùng. Hiểu đƣợc các nguồn sức mạnh, mong muốn của ngƣời phục tùng và chiến lƣợc để phát triển ngƣời phục tùng. Xây dựng cộng đồng hòa hợp giữa những ngƣời phục tùng. NỘI DUNG Vai trò và các phong cách ngƣời phục tùng Phát triển tiềm năng cá nhân của ngƣời phục tùng Các nguồn sức mạnh của ngƣời phục tùng Chiến lƣợc tăng cƣờng địa vị cho ngƣời phục tùng Mong muốn của ngƣời phục tùng Xây dựng cộng đồng những ngƣời phục tùng 4/24/2013 4:06 PM3 VAI TRÒ CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM4 Hãy cho biết vai trò của ngƣời phục tùng trong tổ chức? VAI TRÒ CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM5  Ngƣời phục tùng và ngƣời lãnh đạo cùng nhau chia xẻ viễn cảnh và tƣơng lai của tổ chức:  Người Lãnh đạo: Sáng tạo viễn cảnh và tầm nhìn,  Người Phục tùng: Trực tiếp thực hiện các hoạt động để đạt tầm nhìn.  Ngƣời phục tùng có tác động thúc đẩy và ảnh hƣởng mạnh mẽ đến ngƣời lãnh đạo. Một số ngƣời phục tùng có những phẩm chất mà ngƣời phục tùng mong muốn.  Trong việc thực hiện mục tiêu chung, ngƣời lãnh đạo và ngƣời phục tùng có vai trò khác nhau nhƣng đều rất quan trọng. CÁC PHONG CÁCH CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM6 THỜ Ơ HỮU HIỆU BỊ ĐỘNG TUÂN THỦ Bị động Chủ động Tƣ duy phụ thuộc Tƣ duy phê phán, độc lập SỐNG SÓT THỰC DỤNG CHÂN DUNG NGƢỜI PHỤC TÙNG HỮU HIỆU 4/24/2013 4:06 PM7 Thế nào là ngƣời phục tùng hữu hiệu? Những phẩm chất cần phải có của một ngƣời phục tùng hữu hiệu? Xây dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo 4/24/2013 4:06 PM8 Những ngƣời có quan hệ tốt với cấp trên:  Thƣờng đƣợc bố trí công việc ở các vị trí thân cận với cấp trên, do vậy thƣờng có tiếng nói trong việc đƣa ra những quyết định quan trọng.  Thƣờng nhận đƣợc những đánh giá tốt hơn ngƣời khác về kết quả công việc.  Thế nào là quan hệ tốt với cấp trên? Thói xu nịnh có phải là một công cụ tốt để cải thiện quan hệ với lãnh đạo hay không? Những tác động của việc sử dụng công cụ này trong tổ chức? CHÂN DUNG NGƢỜI PHỤC TÙNG HỮU HIỆU 4/24/2013 4:06 PM9 Sẵn lòng nhận trách nhiệm, Phục vụ nhu cầu của tổ chức, Chấp nhận thách thức quyền lực, Sẵn sàng ra đi! Yêu cầu nào là quan trọng nhất và ít quan trọng nhất? PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CÁ NHÂN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƢỜI PHỤC TÙNG HỮU HIỆU 4/24/2013 4:06 PM10 PHỤ THUỘC ĐỘC LẬP PHỤ THUỘC LẪN NHAU Thắng lợi chung 1. Tiên phong 2. Có viễn cảnh 3. Ƣu tiên điều quan trọng nhất 4. Luôn nghĩ về chiến tháng chung 5. Hiểu ngƣời trƣớc 6. Tƣơng trợ 7. Nhìn nhận sắc bén Thăng lợi riêng CÁC NGUỒN SỨC MẠNH CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM11 Vị trí Nguồn cá nhân Nguồn sức mạnh của NPT Kiến thức, Kỹ năng và tài nghệ, Nỗ lực, Tài thuyết phục. Vị trí trung tâm. Vị trí chủ chốt, Cách thức tiếp cận nguồn thông tin. TĂNG CƢỜNG ĐỊA VỊ CHO NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM12 Quyền lực – Sự phục tùng Các chiên lƣợc: - Trở thành nguồn lực hữu hiệu cho lãnh đạo - Giúp nhà lãnh đạo trở nên tốt hơn - Tạo lập quan hệ bền vững, - Nhìn nhận công việc ở góc độ thực tế Trở thành nguồn lực hữu hiệu cho lãnh đạo 4/24/2013 4:06 PM13  Làm thế nào để NPT luôn là nguồn lực hữu hiệu?  Một số điểm quan trọng  Hiểu rõ viễn cảnh, mục tiêu của tổ chức và biết gắn kết mình vào viễn cảnh và mục tiêu đó.  Xác định rõ mục tiêu cá nhân và những nguồn lực có thể đem lại cho tổ chức.  Bù đắp những thiếu sót của Lãnh đạo bằng những điểm mạnh của bản thân.  Giúp nhà lãnh đạo trở nên tốt hơn 4/24/2013 4:06 PM14 Bạn hãy suy nghĩ một số cách để làm cho ngƣời lãnh đạo trở nên tốt hơn khi thực hiện mục tiêu của tổ chức! Một số điểm quan trọng  Tôn trọng ngƣời lãnh đạo,  Thể hiện lòng biết ơn và đánh giá cao hành vi tốt đẹp của lãnh đạo,  Nói ra những gì cần thiết để tìm lời khuyên của lãnh đạo,  Tạo lập mối quan hệ bền vững 4/24/2013 4:06 PM15 Quan hệ bền vững giữa ngƣời lãnh đạo và ngƣời phục tùng?  Mối quan hệ dựa trên việc phát triển niềm tin,  Tôn trọng lẫn nhau hơn là dựa trên quyền lực và sự phục tùng,  Làm thế nào để tạo lập quan hệ bền vững? Nhìn nhận công việc lãnh đạo ở góc độ thực tế 4/24/2013 4:06 PM16 Không lý tƣởng hóa cá nhân ngƣời lãnh đạo!  Thay vì chỉ trích hãy biết đóng góp ý kiến bằng những suy nghĩ sáng tạo của mình trong công việc vì sự phát triển của tổ chức.  MONG MUỐN CỦA NGƢỜI PHỤC TÙNG 4/24/2013 4:06 PM17  Tại sao phải nghiên cứu vấn đề này? Ngƣời phục tùng mong muốn gì ở ngƣời lãnh đạo và đồng nghiệp? Đối với lãnh đạo Đối với đồng nghiệp Trung thực Trung thực Tư duy tiên tiến Cộng tác Truyền cảm hứng Đáng tin cậy Có năng lực Có năng lực Sử dụng thông tin phản hồi để phát triển ngƣời phục tùng 4/24/2013 4:06 PM18 Quan sát Đánh giá Hệ quả Phát triển LÃNH ĐẠO NGƢỜI KHÁC ĐỂ HỌ TỰ LÃNH LÃNH ĐẠO 4/24/2013 4:06 PM19 Ngƣời lãnh đạo: hiểu biết và thừa nhận giới hạn của mình, Chia xẻ quyền lực thông qua phân quyền, Tạo điều kiện để ngƣời phục tùng trở thành ngƣời lãnh đạo của chính họ trong phạm vi đƣợc phân quyền, Hình thành cộng đồng những ngƣời tự lãnh đạo trong tổ chức.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_7_phat_trien_ky_nang_cua_nguoi_phuc_tung_768.pdf
Tài liệu liên quan