Kỹ năng quản lý - Thông tin trong quản lý

Quản lý là một dạng điều khiển

- Chủ thể quản lý đưa ra quyết định, tức là đưa ra thông tin điều khiển hướng đối tượng quản lý hoạt động theo sự điều khiển của chủ thể  mục tiêu quản lý .

 Thông tin điều khiển trong quản lý là sản phẩm của chủ thể quản lý, nhờ một quá trình xử lý và chế biến những thông tin nguyên liệu ban đầu

 

ppt27 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng quản lý - Thông tin trong quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝPhần II: QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝPhần I: THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ I. Những vấn đề chung về thông tin 1. Quản lý là một dạng điều khiển- Chủ thể quản lý đưa ra quyết định, tức là đưa ra thông tin điều khiển hướng đối tượng quản lý hoạt động theo sự điều khiển của chủ thể  mục tiêu quản lý . Thông tin điều khiển trong quản lý là sản phẩm của chủ thể quản lý, nhờ một quá trình xử lý và chế biến những thông tin nguyên liệu ban đầu2. Thông tin là hình thái vận động của vật chất V.I. Lê Nin viết:” Mọi vật chất đều có thuộc tính họ hàng với cảm giác là thuộc tính phản ánh”. Quá trình phản ánh là quá trình nhận thức thế giới  Vận động của thông tin đặc trưng cho tính trật tự và tổ chức của vật chất, nó đối lập với tính ngẫu nhiên, bất định. II. Thông tin quản lý 1. Khái niệm Thông tin phục vụ quản lý  Dữ liệu được xử lý, sắp xếp, diễn giải  phục vụ cho công tác quản lý. Thông tin quản lý là tập hợp tất cả những dữ liệu đã được xử lý, mã hoá, sắp xếp giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý.2. Vai trò của thông tin trong quản lý - Thông tin vừa là đối tượng, vừa là sản phẩm lao động của nhà QL. - Thông tin là công cụ lao động của nhà QL: + Thông tin là cơ sở của công tác KHH.+ Thông tin là phương tiện chỉ đạo của chủ thể quản lý - Thông tin là yếu tố bảo đảm cho người thực hiện Hình 2.1: Quá trình vận động của thông tin trong quản lý CTQLĐTQLFedbackThông tin môi trườngNhiệm vụ, kế hoạch Mục tiêuNhiễu 3. Đặc điểm của thông tin QL - TT không phải là vật chất nhưng luôn tồn tại trong vỏ vật chất, TT vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan- TT không tự biến đổi, sự vật hiện tượng mà nó phản ánh luôn biến đổi, TT không có khấu hao hữu hình nhưng có khấu hao vô hình- Nội dung TT không phản ánh đủ giá trị TT- Một nội dung TT có nhiều cách mã hoá4. Phân loại thông tin quản lý - Theo nguồn xuất xứ TT: TT bên trong; TT bên ngoài- Theo chức năng thể hiện của TT: TT chỉ đạo; TT thực hiện- Theo phương hướng chuyển động của TT: TT dọc; TT ngang- Theo cách truyền tin:TT hệ thống; TT không hệ thống- Theo kênh phát TT:TT chính thức; TT không chính thức - Theo nội dung TT phản ánh: TT Chính phủ; TT quốc tế; TT kinh tế; TT phi kinh tế; 5. Thông tin trong tổ chức + 4 nhóm+ 5 loại mạng:- Mạng thông tin trực tuyến;- Mạng thông tin chữ Y;- Mạng thông tin bánh xe;- Mạng thông tin chu trình; - Mạng thông tin tổng hợp. 6. Một số nguyên lý quan trọng của thông tin trong tổ chức - Nguyên lý liên hệ ngược- Nguyên lý đa dạng tương xứng- Phân cấp xử lý thông tinIII. Hệ thống thông tin trong QL 1. Khái niệm 2. Những nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin a. Nguyên tắc tài liệu xuất- Phải bảo đảm tránh được sai lệch trong quá trình truyền tin - Phải bảo đảm bí mật và an toàn trong quá trình truyền tin b. Nguyên tắc khối thông tin thống nhất c . Nguyên tắc chất lượng thông tin: Tính tin cậy; tính đầy đủ, tổng hợp; tính thích hợp; tính tác nghiệp; tính kinh tế 3. Nội dung hệ thống bảo đảm thông tin trong quản lý HTBĐTT trong QL là một quá trình liên tục, khép kín thông qua nhiều khâu:- Xác định nhu cầu của thông tin- Tổ chức các nguồn thông tin- Thu nhập thông tin và nguồn truyền tin- Tổ chức hệ thống dịch vụ thông tin- Phân tích và xử lý thông tin- Tổ chức truyền tinIV. Phương hướng nâng cao chất lượng thông tin quản lý ở nước ta - Tăng cường hợp lý hóa và hiện đại hóa công nghệ thông tin.- Thông tin phải đáp ứng yêu cầu tập trung thống nhất cả về mục tiêu, kế hoạch ở các cấp.- Thông tin quản lý phải hướng vào phục vụ cho các cơ quan lãnh đạo và quản lý.- Chú trọng thông tin ở các đơn vị cơ sở. - Sử dụng sự phản hồi - Đơn giản hóa ngôn ngữ- Sử dụng dư luận.Phần II: QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝI. Khái quát về quyết định QL 1. Khái niệm Quyết định quản lý là sản phẩm của một quá trình thu thập, xử lý, phân tích thông tin và dựa vào đó để tiến hành giải quyết các vấn đề trong tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức.2. Vai trò của quyết định trong QL - Giai ñoaïn môùi trieån khai, chöa phaùt huy ñaày ñuû taùc duïng.- Quyeát ñònh baét ñaàu phaùt huy taùc duïng.- Quyeát ñònh phaùt huy taùc duïng ôû möùc cao nhaát.- Quyeát ñònh baét ñaàu bò haïn cheá do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi.- Giai ñoaïn quyeát ñònh theå hieän söï trì treä, kìm haõm söï phaùt trieån, ñoøi hoûi phaûi coù quyeát ñònh môùi.3. Đặc điểm quyết định trong QL - Quyết định quản lý mang tính tư duy và tương lai- Quyết định quản lý là sản phẩm riêng có của các nhà quản lý và các tập thể quản lý. - Phạm vi tác động của quyết định quản lý luôn luôn lớn hơn hoặc bằng hai người. - Quyết định quản lý luôn gắn với những vấn đề của tổ chức. - Quyết định quản lý liên quan trực tiếp đến quá trình thu nhận, xử lý thông tin và lựa chọn phương tiện hoạt động. 4. Phân loại quyết định quản lý - Phaân chia theo thôøi gian - Phaân chia theo taàm quan troïng - Phaân chia theo phaïm vi ñieàu chænh cuûa quyeát ñònh- Phaân chia theo tính chaát cuûa quyeát ñònh - Phaân chia theo quy moâ nguoàn löïc söû duïng ñeå thöïc hieän quyeát ñònh - Phaân chia theo caáp quyeát ñònh - Phaân chia theo lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc - Phaân chia theo toång hôïp caùc tieâu thöùc 5. Yêu cầu đối với quyết định quản lý - Yeâu caàu veà tính hôïp phaùp - Yeâu caàu veà tính khoa hoïc - Yeâu caàu veà tính heä thoáng (thoáng nhaát) - Yeâu caàu veà tính toái öu - Yeâu caàu veà tính linh hoaït - Yeâu caàu veà tính cuï theå veà thôøi gian vaø ngöôøi thöïc hieän II. Quá trình ra quyết định QL 1. Điều kiện ra quyết định-  Có vấn đề trong tổ chức.-  Nhận thức được vấn đề và thực tiễn đòi hỏi.-  Có ham muốn để giải quyết sự sai lệch giữa mong muốn và thực tiễn.-  Có đủ điều kiện để giải quyết.-  Có đủ quyền lực để giải quyết.2. Những yếu tố ảnh hường đến việc ra quyết định - Nhöõng yeáu toá khaùch quan - Nhöõng yeáu toá chuû quan - Nhöõng yeáu toá mang tính chính trò- Ñoä tin caäy cuûa thoâng tin vaø tình traïng thieáu hay ñuû thoâng tin tin caäy.- Ñoä khoâng chaéc chaén, tin caäy hay ruûi ro coù theå xaûy ra.3. Quá trình ra quyết định QL III. Quá trình thực hiện quyết định IV. Phương pháp ra quyết định 1. PP cá nhân ra quyết định2. PP ra quyết định tập thể: Kỹ thuật động não;kỹ thuật nhóm danh nghĩa; kỹ thuật Delphi.3. PP ra quyết định bằng định lượng toán học.4. Các PP ra quyết định trong điều kiện bất định: PP cây quyết định; PP phân tích độ mạo hiểm;PP ngoại cảm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttt_qdq_1_1661.ppt
Tài liệu liên quan