Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao)

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay trƣớc yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH

đất nƣớc, để tránh nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ thì việc cấp

bách là phải nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo. Cùng với việc thay đổi về nội

dung cần có thay đổi căn bản về phƣơng pháp dạy học.

Hội nghị TW khoá IV đặc biệt nhấn mạnh “Một trong những nhiệm vụ

cần tập trung giải quyết từ nay đến năm 2010 là nâng cao chất lƣợng và hiệu quả

của giáo dục. Muốn vậy phải thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới

mạnh mẽ về nội dung, chƣơng trình và phƣơng pháp giáo dục theo hƣớng chuẩn

hóa, hiện đại hóa”.

Luật giáo dục năm 2005 chƣơng II mục 2 điều 25 có ghi: “Phƣơng pháp giáo

dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của

HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự

học; khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực

tiễn; tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”. Và

trong chƣơng I điều 5 có ghi “Phƣơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự

giác, chủ động tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, bồi dƣỡng năng lực tự học khả năng

thực hành, lòng say mê học tập và ý trí vƣơn lên”.

Chƣơng trình THPT đƣợc triển khai thực hiện dƣới hình thức phân ban kết

hợp với dạy học tự chọn, đó chính là giải pháp thực hiện dạy học phân hóa-một

trong những định hƣớng cơ bản của quá trình giáo dục. Dạy học phân hóa đòi hỏi

ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản và phát triển những kỹ năng cần thiết

cho học sinh, còn cần chú ý tạo ra các cơ hội lựa chọn về nội dung và phƣơng pháp

phù hợp với trình độ, năng lực nhận thức và nguyện vọng của học sinh.

pdf168 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT (chương trình nâng cao), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf[toan]-LV-XAYDUNG-HETHONG-CAUHOI-LUONGGIAC.pdf
Tài liệu liên quan