Ngân hàng đề thi Kiểm toán

Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào?

Câu 2:Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?

Câu 3:Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?

Câu 4:Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết?

Câu 5:Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?

Câu 6:Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán?

 

doc2 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Ngân hàng đề thi Kiểm toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN (45 tiết – 3 tín chỉ) LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồm những lĩnh vực nào? Câu 2:Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán? Câu 3:Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung? Câu 4:Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chi tiết? Câu 5:Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán? Câu 6:Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đến khách hàng được kiểm toán? LOẠI 2 ĐIỂM Câu 1:Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểm toán cung cấp là gì? Câu 2:Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán? Câu 3: Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận? Câu 4: Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót? Câu 5:Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì? Câu 6:Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào? LOẠI 3 ĐIỂM Câu 1: Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ? Câu 2:Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ? Câu 3:Trình bày cách thức sử dụng bảng số ngẫu nhiên? Câu 4:Các yếu tố cơ bản của một báo cáo kiểm toán? Câu 5:Những mối quan hệ cơ bản của kiểm toán viên? Câu 6:Trong bước lập kế hoạch thì nội dung nào là quan trọng nhất? tại sao? Câu 7: Khái niệm trọng yếu? các yếu tố quyết định một chỉ tiêu được coi là trọng yếu? LOẠI 4 ĐIỂM Câu 1:Nêu nội dung phân loại kiểm toán? Câu 2: Nội dung các phương pháp thu thập bằng chứng? Câu 3:Trình bày nội dung phương pháp kỹ thuật điều tra hệ thống? Câu 4:Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ? Câu 5:Có những loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ những trường hợp áp dụng từng loại báo cáo kiểm toán? Câu 6: Những đặc điểm cơ bản của tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước? Câu 7:Trình bày nội dung phương pháp phân tích tổng quát?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKiểm toán.doc
Tài liệu liên quan