Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài sản dài hạn

Phân biệt đƣợc các loại dự án khác nhau, mối

quan hệ giữa các dự án.

• Hiểu đƣợc thế nào là thẩm định dự án

• Biết cách thẩm định các dự án  để đƣa ra các

quyết định đầu tƣ hiệu quả

• Phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động.

pdf36 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài sản dài hạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẦU TƢ TÀI SẢN DÀI HẠN Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM CHƢƠNG 7 Mục tiêu của chương • Phân biệt đƣợc các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án. • Hiểu đƣợc thế nào là thẩm định dự án • Biết cách thẩm định các dự án  để đƣa ra các quyết định đầu tƣ hiệu quả • Phân biệt lãi kế toán và dòng tiền hoạt động. 7.1 phân loại các dự án đầu tư 7.1 phân loại các dự án đầu tư 7.2 Phân tích mối quan hệ giữa các dự án 7.2 Phân tích mối quan hệ giữa các dự án• Ví dụ 1: – Dự án A mua sắm máy móc thiết bị mới – Dự án B đầu tƣ vào bất động sản (DN có đủ vốn để đầu tƣ vào cả hai dự án, và đây đều là những dự án hiệu quả) • Ví dụ 2: – Dự án A xây dựng nhà xƣởng sản xuất sản phẩm mới – Dự án B mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất • Ví dụ 3: DN cần mua 1 dây chuyền sản xuất mới thay thế dây truyền sản xuất cũ đã lỗi thời kém hiệu quả. – Dự án A: mua dây chuyền sản xuất của Mỹ – Dự án B: mua dây chuyền sản xuất của Nhật 7.3 Thẩm định dự án 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV c. Đánh giá, lựa chọn: 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV d. Vận dụng chỉ tiêu NPV 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV • VD2: NĐT đang xem xét lựa chọn 1 trong hai dự án, với số liệu đƣợc cho nhƣ sau: 7.3.1 Hiện giá thuần - NPV e. Ƣu và nhƣợc điểm của chỉ tiêu NPV 7.3.2 Suất thu nhập nội bộ - IRR 12 1 121 0 )( NPVNPV NPV IRRIRRIRRIRR    7.3.2 Suất thu nhập nội bộ - IRR c. Đánh giá, lựa chọn: 7.3.2 Suất thu nhập nội bộ - IRR d. Vận dụng chỉ tiêu IRR • VD1: NĐT đang xem xét lựa chọn 1 trong hai dự án, với số liệu đƣợc cho nhƣ sau: 7.3.2 Suất thu nhập nội bộ - IRR • VD2: dự án đầu tƣ vào dây chuyền sản xuất sản phẩm mới với vốn đầu tƣ ban đầu là 6000$. Các dòng tiền phát sinh trong suốt thời gian sống của dự án là: CF1=2500$, CF2=1640$, CF3=4800$. Sử dụng chỉ tiêu IRR để đƣa ra quyết định lựa chọn dự án hay không? Biết chi phí sử dụng vốn của dự án là 10%. 7.3.2 Suất thu nhập nội bộ - IRR e. Ƣu, nhƣợc điểm của chỉ tiêu IRR 7.3.3 Chỉ số sinh lợi - PI 7.3.3 Chỉ số sinh lợi - PI c. Đánh giá, lựa chọn: 7.3.3 Chỉ số sinh lợi - PI 7.3.3 Chỉ số sinh lợi - PI • VD2: dự án đầu tƣ vào dây chuyền sản xuất sản phẩm mới với vốn đầu tƣ ban đầu là 6000$. Các dòng tiền phát sinh trong suốt thời gian sống của dự án là: CF1=2500$, CF2=1640$, CF3=4800$. Sử dụng chỉ tiêu PI để đánh giá hiệu quả của dự án? Biết chi phí sử dụng vốn của dự án là 10%. So sánh với dự án ở VD1 để đƣa ra quyết định chọn một trong hai dự án. 7.3.3 Chỉ số sinh lợi - PI e. Ƣu, nhƣợc điểm của chỉ tiêu PI 7.3.4 Thời gian thu hồi vốn - PP 7.3.4 Thời gian thu hồi vốn - PP c. Đánh giá, lựa chọn: 7.3.4 Thời gian thu hồi vốn - PP d. Vận dụng chỉ tiêu PP 7.3.4 Thời gian thu hồi vốn - PP 7.3.5 Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu - DPP 7.3.5 Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu - DPP d. Vận dụng chỉ tiêu DPP: 7.3.5 Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu - DPP e. Ƣu, nhƣợc điểm của chỉ tiêu DPP: Lựa chọn các dự án có tg sống khác nhau bằng NPV • Có 2 cách: – Phương pháp bội số chung nhỏ nhất – Phương pháp so sánh CF đều 7.4 Xác định dòng tiền phù hợp • Dòng tiền phù hợp: là những dòng tiền rõ ràng cần đƣợc xem xét trong quá trình đầu tƣ • Hai nguyên tắc cần tuân theo: –Các quyết định về đầu tƣ phải đƣợc quyết định trên cơ sở những dòng tiền chứ không phải lãi kế toán. –Chỉ có những dòng tiền tăng thêm mới phù hợp cho những quyết định chấp nhận hay từ chối dự án 7.4.1 Lãi kế toán và dòng tiền hoạt động 7.4.2 Dòng tiền tăng thêm • Chi phí chìm • Chi phí cơ hội • Những tác động phụ • Chi phí vận chuyển, lắp đặt “Dòng tiền tăng thêm đƣợc xác định trên cơ sở sau thuế” 7.4.3 Dòng tiền thuần Dòng tiền thuần của dự án Dòng tiền hoạt động Nhu cầu tăng lên của vốn lưu động thuần Chi đầu tư TSCĐ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_7_4724.pdf