Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định-hoạt động đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ - Phan Thị Thúy Ngọc

Kế toán tài sản cố định

 Phân loại TSCĐ hữu hình theo kết cấu:

- Nhà cửa, vật kiến trúc:

- Máy móc, thiết bị:

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn

- Thiết bị, dụng cụ quản lý

pdf36 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định-hoạt động đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ - Phan Thị Thúy Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_don_vi_su_nghiep_chuong_5_ke_toan_tai_san.pdf
Tài liệu liên quan