Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

1

Xác định đƣợc giá trị ban đầu của các

khoản đầu tƣ

2

Tổ chức ghi sổ tăng/giảm các khoản đầu

3

4 Trình bày thông tin trên BCTC

pdf7 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/14/2010 1 CHƢƠNG 5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH LOGOMỤC TIÊU Nhận biết đƣợc các khoản đầu tƣ tài chính 1 Xác định đƣợc giá trị ban đầu của các khoản đầu tƣ 2 Tổ chức ghi sổ tăng/giảm các khoản đầu tƣ 3 Trình bày thông tin trên BCTC4 LOGOĐầu tƣ tài chính Những vấn đề chung Khái niệm  Là khoản tài sản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý vốn để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của DN Phân loại  Đầu tư tài chính ngắn hạn  Đầu tư tài chính dài hạn 10/14/2010 2 LOGOĐầu tƣ tài chính Những vấn đề chung Nguyên tắc kế toán Phải ghi sổ theo giá gốc. Giá gốc = giá mua + CP PS khi mua(môi giới, thuế, phí và lệ phí) Phải lập dự phòng GGĐTCK cuối năm theo quy định nếu có giảm giá Phải mở sổ chi tiết cho từng loại CK, từng đối tác đầu tư, từng thời hạn thu hồi vốn, theo mệnh giá và theo giá mua thực tế. LOGOĐẦU TƢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Đầu tƣ tài chính ngắn hạn Đầu tư chứng khoán (121) Đầu tư khác (128) Cổ phiếu Trái phiếu,kì phiếu,tín phiếu Cho vay Gửi tiền có kì hạn LOGOKế toán đầu tƣ tài chính ngắn hạn Đầu tƣ chứng khoán Khái niệm Là hoạt động mua bán các loại chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời với thời hạn thu hồi vốn không quá 1 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Tài khoản sử dụng  121- “ Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” 10/14/2010 3 LOGOĐầu tƣ chứng khoán Chú ý khi ghi nhận Mua chứng khoán:  Lãi nhận lúc cuối kì: thanh toán tiền mua CK theo giá mua  Lãi nhận trước:thanh toán sau khi trừ khoản lãi nhận trước Chi phí đi kèm  Khi mua chứng khoán: ghi vào giá gốc  Khi bán chứng khoán: ghi vào chi phí tài chính LOGO Nhận lãi bằng tiền (1a)Mua CK Mua thêm CK bằng lãi (1b)Mua CK nhận lãi trƣớc Kế toán đầu tƣ tài chính ngắn hạn Đầu tƣ chứng khoán 111,112,311 121 111,112 635 111,112 Bán chứng khoán NH 515 TH lỗ TH lãi 3387 515 P/bổ định kì 111,112 LOGO (3)Thu hồi khoản ĐT Kế toán đầu tƣ tài chính ngắn hạn Đầu tƣ khác Sơ đồ kế toán (1)Đầu tƣ ngắn hạn 111,112 128 635 515 (TH lỗ) TH lãi 111,112 10/14/2010 4 LOGOVí dụ  I/ Số dƣ đầu tháng:- TK 1211: 120.000.000đ[Chi tiết: 1211 IFS: 30trđ(2.000 CP); 1211 REE :90trđ (3.000 CP)];  II/ Các nghiệp vụ KT phát sinh: 1- Mua 1000 cổ phiếu STB, mệnh giá 10.000đ/CP, giá mua 59.400đ/CP, lệ phí ngân hàng 0,5% giá mua. Tất cả đã thanh toán bằng chuyển khoản. 2- Chi TM mua 10 kỳ phiếu ở NH, mệnh giá 1.000.000đ/kỳ phiếu, lãi suất 0.5%/tháng, kỳ hạn 6 tháng , lãnh lãi 1 lần ngay khi mua kỳ phiếu. 3- Bán toàn bộ cổ phiếu IFS, giá bán 18.000đ/CP, lệ phí NH 0,5%giá bán , đã th/toán toàn bộ bằng TGNH LOGOĐầu tƣ dài hạn Dài hạn Đầu tƣ vốn (CP/tiền/hiện vật) Đầu tƣ khác (228) Đầu tƣ vào Cty con (221) Cty liên kết (223) CSKD đồng ksoát (222) Cho vay ĐT khác LOGOĐầu tƣ tài chính dài hạn Quyền biểu quyết Qbq>50% 20%Qbq<50% Q. Đồng kiểm soát A đầu tƣ vào B Đầu tƣ vào cty con ĐT vào cty Liên kết ĐT vào cty Liên doanh Mua cổ phiếu, góp vốn 221 223 222 10/14/2010 5 LOGOĐầu tƣ tài chính dài hạn A đầu tƣ vào B Mua cổ phiếu/góp vốn Quyền biểu quyết <20% Mua trái phiếu & công cụ nợ Đầu tƣ dài hạn khác 228 LOGOKế toán đầu tƣ dài hạn Đầu tƣ vào công ty con Nội dung Đầu tư vào cty con: Khi DN đầu tư nắm trực tiếp hoặc gián tiếp qua 1 cty con khác > 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư. DN là bên đầu tư gọi là cty mẹ, bên nhận đầu tư là cty con. Cty mẹ nắm quyền kiểm soát cty con LOGOKế toán đầu tƣ vào công ty con Tài khoản: 221 “ Đầu tư vào cty con” Chứng từ:  Thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch CK  Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu  Biên bản góp vốn, hoàn vốn  Chứng từ thu tiền bán CP, bán khoản đầu tư SDĐK:XXX Giá trị đầu tƣ tăng Giá trị đầu tƣ giảm 221 SDCK:XXX 10/14/2010 6 LOGOKế toán đầu tƣ vào công ty con Đầu tƣ vào cty con Chuyển khoản ĐT thành cty mẹ Chi phí môi giới ban đầu 111,112,341 221 111,112 635 111,112 Thanh lý khoản ĐT 515 (TH lỗ) (TH lời) 223,222,228 111,112,138,221 LN, cổ tức đƣợc chia Chuyển khoản ĐT thành ĐT cty liên kết, liên doanh, CCTC LOGO Nội dung  Đầu tư vào công ty liên kết: DN nắm giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết, có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. Ghi chú:  Tăng vốn đầu tư bằng hiện vật: ghi tăng 223 theo giá thống nhất định giá  Chênh lệch phát sinh giữa giá trên sổ và giá thống nhất :tính vào TN khác/CP khác 711/811  Cổ tức, lợi nhuận được chia: 515  Lãi lỗ do bán/ thanh lý khoản đầu tư: 515/635 Kế toán đầu tƣ dài hạn Đầu tƣ vào công ty liên kết LOGO 223 111,112 Đầu tư bằng tiền 152,156,211,.. 811,711 Góp = VT, HH 121,228 Chuyển khoản đầu tƣ 515 Nhận cổ tức = CP 221 Mua thêm để trở thành cty mẹ 228 111,112 Th/lý 1 phần  Không còn A/H đáng kể 635/515 Thanh lý CP thanh lý 10/14/2010 7 LOGO  A/ Số dư đầu tháng:TK 223: 500.000.000đ (Chi tiết cty M) TK 221: 880.000.000đ (Chi tiết cty N: 8000CP)  B/ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:  1-Dùng TGNH mua 25.000CP trong tổng số 100.000CP cty X mới phát hành, mệnh giá 10.000đ/CP, giá mua 15.000đ/CP, chi phí giao dịch th/toán bằng tiền mặt 250.000đ. (Tỷ lệ quyền biểu quyết trong cty X = tỷ lệ vốn đầu tư). LOGO  2- Dùng TGNH mua thêm 2000 CP của cty M, mệnh giá 100.000đ/CP, giá mua 120.000đ/CP, lệ phí ngân hàng 0,4% giá thanh toán, tỷ lệ quyền biểu quyết của DN trong cty M là 52%.  3- Bán bớt 3000CP đã đầu tư vào cty N , giá bán 105.000đ/CP thu TM, chi phí môi giới 400.000đ trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ quyền biểu quyết trong cty N còn 40%. LOGOTrình bày thông tin trên BCTC Bảng cân đối kế toán Tài sản  Tài sản ngắn hạn • Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền: CK thu hồi/đáo hạn ko quá 3 tháng và ko có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền • Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn: khoản đầu tư ngắn hạn ngoài khoản tương đương tiền – Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn: ghi âm ()  Tài sản dài hạn • Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn – Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn: ghi âm ()

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_chuong_5_ke_toan_cac_khoan_dau_t.pdf