Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập

Nội dung

Định nghĩa kiểm toán

Phân loại kiểm toán

Lịch sử hình thành và phát triển

Lợi ích kinh tế của KT độc lập trong KT BCTC

KTV, DN kiểm toán & hiệp hội nghề nghiệp

Quy trình kiểm toán BCTC

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 24/05/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán – Kiểm toán độc lập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng quan về kiểm toán – kiểm toán độc lập Ch ươ ng 1: Mục đích Giới thiệu khái niệm về kiểm toán , các loại kiểm toán & một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập. Nội dung Định nghĩa kiểm toán 1 Phân loại kiểm toán 2 Lịch sử hình thành và phát triển Lợi ích kinh tế của KT độc lập trong KT BCTC KTV, DN kiểm toán & hiệp hội nghề nghiệp Quy trình kiểm toán BCTC 3 4 6 5 ĐỊNH NGHĨA: Kiểm toán là gì ? KTV đủ năng lực và độc lập Thu thập và đánh giá bằng chứng Những thông tin đ ư ợc kiểm tra Các tiêu chuẩn đ ư ợc thiết lập Lập báo cáo kiểm toán Sự phù hợp ĐỊNH NGHĨA: Kiểm toán là gì ? Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán, d ư ới đây là định nghĩa về kiểm toán đang đ ư ợc chấp nhận rộng rãi: “Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin đ ư ợc kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã đ ư ợc thiết lập. Quá trình kiểm toán phải đ ư ợc thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập” A. A. Arens & J. K. Loebbecke Phân loại kiểm toán Theo mục đích ■ Kiểm toán hoạt động ■ Kiểm toán tuân thủ ■ Kiểm toán BCTC 2 cách phân loại chủ yếu Theo chủ thể ■ Kiểm toán nội bộ ■ Kiểm toán của nhà n ư ớc ■ Kiểm toán độc lập Kiểm toán hoạt động ª Là quá trình kiểm tra một hoạt động nào đó và đánh giá nó về tính kinh tế (Economy), tính hiệu quả (Efficiency) và tính hiệu lực (Effectiveness) và đề ra biện pháp để cải tiến. Hoạt động: Một dự án, một ch ươ ng trình, một hoạt động cụ thể ª Tiêu chuẩn đánh giá sẽ đ ư ợc xác định tùy thuộc vào từng đối t ư ợng cụ thể và nhận thức của KTV ● Tính kinh tế: Có đ ư ợc nguồn lực với chi phí thấp nhất ● Tính hiệu quả: Sử dụng nguồn lực ít h ơ n dự kiến nh ư ng vẫn đạt đ ư ợc mục tiêu đề ra; hoặc sử dụng nguồn lực nh ư dự kiến nh ư ng kết quả tạo ra lớn h ơ n mong đợi. ● Tính hiệu lực: Đạt đ ư ợc mục tiêu đề ra và ảnh h ư ởng của kết quả đối với môi tr ư ờng xung quanh. Kiểm toán tuân thủ Công ty của ông đã vi phạm Luật thuế Thu nhập DN ! Là việc kiểm tra nhằm đánh giá mức độ chấp hành một văn bản hay quy định. Chuẩn mực đánh giá là những văn bản hay quy định có liên quan. Kiểm toán báo cáo tài chính Là việc kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét về các BCTC của đ ơ n vị đ ư ợc kiểm toán. Tiêu chuẩn đánh giá là những chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính BCTC của công ty là “trung thực và hợp lý” Kiểm toán nội bộ ■ Thực hiện trong tổ chức và do nhân viên trong tổ chức thực hiện hoặc thuê ngoài. ■ Trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc ■ Thực hiện dịch vụ đảm bảo và t ư vấn trong tổ chức. Kiểm toán của nhà n ư ớc Do các công chức trong các c ơ quan chức năng của nhà n ư ớc tiến hành nh ư : Thanh tra chính phủ, thanh tra tài chính, c ơ quan kiểm toán tối cao Chủ yếu là thực hiện kiểm toán tuân thủ. Kiểm toán độc lập Do các KTV độc lập thuộc những doanh nghiệp kiểm toán tiến hành. Cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau: Kiểm toán, thuế, t ư vấn quản lý. Phân loại kiểm toán PHÂN LOẠI THEO NG Ư ỜI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Kiểm toán viên nội bộ KIỂM TOÁN CỦA NHÀ N Ư ỚC Kiểm soát viên thuế vụ Kiểm toán viên nhà n ư ớc Thanh tra viên KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kiểm toán viên độc lập NG Ư ỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN CHỦ YẾU NHÀ QUẢN LÝ Điều hành hoạt động kinh doanh NHÀ N Ư ỚC Thu thuế Tình hìnhchấp hành luật pháp Hoạch định chính sách kinh tế NG Ư ỜI THỨ BA Cho vay Đầu t ư Liên doanh PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG Đánh giá hoạt động Đề xuất biện pháp KIỂM TOÁN TUÂN THỦ Xem xét việc chấp hành quy định KIỂM TOÁN BCTC Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính Lịch sử hình thành & phát triển Nhằm phát hiện sự gian lận của nhân viên. Kiểm tra chi tiết toàn bộ nghiệp vụ Mục đích : Ph ươ ng pháp : Đối t ư ợng phục vụ : Chủ nhân Các cổ đông, nhà đầu t ư , chủ nợ Từ năm 1900 cho đến nay Xác nhận sự trung thực và hợp lý của số liệu kế toán Ph ươ ng pháp chọn mẫu. Dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ Kiểm toán trong môi tr ư ờng CIS. Mở rộng kỹ thuật tiếp cận kiểm toán trên c ơ sở đánh giá rủi ro. Từ khi hình thành cho đến năm 1900 (Trên thế giới) Lịch sử hình thành & phát triển (Việt Nam) Tr ư ớc 1975. 1975 đến cuối thập niên 80. Sau đó 5 .1991 1. 1994 9 .1999 Thành lập Công ty kiểm toán đầu tiên ở VN Ban hành Quy chế về hoạt động kiểm toán độc lập ( Nghị định 07/CP ) Ban hành 4 chuẩn mực kiểm toán đầu tiên 12.2005 Có tất cả 38 chuẩn mực kiểm toán đ ư ợc ban hành 3.2004 Ban hành Quy chế mới về hoạt động kiểm toán độc lập (Nghị định 105/2004/NĐ-CP) 4.2005 Thành lập VACPA 4.2011 Luật Kiểm toán độc lập đ ư ợc ban hành Kiểm toán độc lập tại VN Prepared by Doan Van Hoat 1. Các công ty kiểm toán quốc tế (Big Four ) 2. Các chuẩn mực quốc tế Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young KPMG PriceWaterhouse & Coopers Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kiểm toán quốc tế Sự quốc tế hóa hoạt động KT Prepared by Doan Van Hoat Lợi ích của KTĐL trong KT BCTC BCTC Có rủi ro Giải pháp nào để giảm rủi ro? Ng ư ời sử dụng trực tiếp kiểm tra Gia tăng trách nhiệm pháp lý của NQL KTV độc lập tiến hành kiểm toán BCTC KTV, tổ chức KT & Hiệp hội nghề nghiệp 1- Kiểm toán viên : Trình độ chuyên môn ? Kinh nghiệm nghề nghiệp ? Có chứng chỉ kiểm toán viên ! 2- Tổ chức kiểm toán. 3- Hiệp hội nghề nghiệp. Khái quát quy trình kiểm toán BCTC n1 Kiểm toán BCTC n2 n3 1 12 Chuẩn bị Th ự c hiện Hoàn thành Khái quát quy trình kiểm toán BCTC Chuẩn bị kiểm toán Thực hiện kiểm toán Hoàn thành kiểm toán Tiền kế hoạch Lập kế hoạch Thực hiện thử nghiệm kiểm soát Thực hiện thử nghiệm c ơ bản Đánh giá kết quả Phát hành báo cáo kiểm toán Thank You for listening !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_kiem_toan_chuong_1_tong_quan_ve_kiem_toan_kiem_toa.ppt