Bài giảng Trang trí bảng bé ngoan trang trí trường lớp nhà trẻ, mẫu giáo

MỤC TIÊU:

- SV biết mục đích, ý nghĩa của bài học để có nhận

thức đúng về sự cần thiết phải trang trí bảng bé

ngoan và trƣờng lớp, nơi mình sẽ công tác sau này.

- SV nắm phƣơng pháp, các vật liệu cần có để thực

hành trang trí một bảng bé ngoan.

pdf29 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 12/01/2024 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Trang trí bảng bé ngoan trang trí trường lớp nhà trẻ, mẫu giáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mĩ thuật GV: NGUYỄN THỊ KIM THANH Email: ntkthanh@agu.edu.vn TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MÔN TẠO HÌNH CƠ SỞ 1 GV: NGUYỄN THỊ KIM THANH Email: ntkthanh@agu.edu.vn BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 2 TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO MỤC TIÊU: - SV biết mục đích, ý nghĩa của bài học để có nhận thức đúng về sự cần thiết phải trang trí bảng bé ngoan và trƣờng lớp, nơi mình sẽ công tác sau này. - SV nắm phƣơng pháp, các vật liệu cần có để thực hành trang trí một bảng bé ngoan. 3 Bài 11 KHỞI ĐỘNG Trình bày những hình ảnh có liên quan đến bài học mà nhóm đã sƣu tầm đƣợc. 4 I. TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN II. TRANG TRÍ TRƢỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 5 Bài 11 6 TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 1. Ý nghĩa, tác dụng 2. Phƣơng pháp trang trí bảng bé ngoan 7 • Bảng bé ngoan là một hình thức dùng để biểu dƣơng, khen thƣởng đối với trẻ mẫu giáo. • Có tác dụng tạo thêm niềm vui, sức hấp dẫn, nguồn hứng thú đối với trẻ • Góp phần trang trí lớp học 1. Ý NGHĨA, TÁC DỤNG 8 I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 2. PHƢƠNG PHÁP TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 9 I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN Trong bảng bé ngoan có những chi tiết nào? Xác định khuôn khổ tờ giấy phù hợp mảng tường Xác định các chi tiết cần trang trí 2. PHƢƠNG PHÁP TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 10 I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN • Chia khoảng bề mặt • Thể hiện chi tiết • Xếp hình và dán hình trang trí Trình tự tiến hành Chia khoảng bề mặt 11 Thể hiện chi tiết 12 Xếp hình và dán hình trang trí 13 Em hãy nêu nhận xét của mình về các bảng bé ngoan dƣới đây II. TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 1. Mục đích, ý nghĩa 2. Nội dung 14 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 15 I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN • Tạo môi trƣờng sinh động, hấp dẫn cho trẻ hoạt động. • Là phƣơng tiện giáo dục đạo đức, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, qua đó nâng cao vốn hiểu biết, làm giàu thêm vốn biểu tƣợng cho trẻ, tạo môi trƣờng giáo dục giàu tính nhân văn 2. NỘI DUNG I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN Trang trí ngoài sân trƣờng Trang trí lớp học nhà trẻ, mẫu giáo Trang trí ngày hội, ngày lễ 16 Trang trí ngoài sân trƣờng 17 Trang trí lớp học nhà trẻ 18 Em hãy quan sát hình ảnh sau trong vòng 6 giây và cho biết trong hình có bao nhiêu góc đang hoạt động? Đó là những góc nào? Đáp án: 3 góc 1. Góc phân vai. 2. Góc xây dựng. 3. Góc nghệ thuật. Ai tinh ai nhanh 6 54321Heát 19 Trang trí ngày hội, ngày lễ 20 Trang trí ngày hội, ngày lễ 21 CÂU 1 CÂU 2 22 CÂU HỎI CỦNG CỐ CÂU 3 Ứng dụng A C B D Tác dụng Ý nghĩa và tác dụng Ý nghĩa và ứng dụng Bảng bé ngoan tạo thêm niềm vui, sức hấp dẫn, nguồn hƣng phấn đối với trẻ và góp phần trang trí lớp học. Đó gọi là gì của bảng bé ngoan? 6 54321Heát 23 Hãy chọn câu trả lời đúng: A Hình ảnh các con vật C B D Hình ảnh và đồ chơi Đồ chơi các con vật Hình ảnh đồ chơi Xem hình ảnh và cho biết trang trí trƣờng lớp nhà trẻ, MG phù hợp sẽ giúp khơi dậy trong trẻ tình yêu thiên nhiên, nâng cao vốn hiểu biết thông qua: 6 54321Heát 24 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: THỬ TÀI GHI NHỚ Em hãy quan sát hình ảnh sau trong vòng 09 giây và cho biết trong hình có bao nhiêu đồ vật? Đó là những đồ vật gì? 9 87654321Heát Vật liệu trang trí bảng bé ngoan DẶN DÒ 1. SV chuẩn bị vật liệu và phác thảo để làm bài trang trí bảng bé ngoan. 2. SV xem, thực hiện phần yêu cầu chuẩn bị, phần ghi chú của bài 12 “NẶN” trong “Kế hoạch giảng dạy học phần mĩ thuật” đã photo. 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng này đƣợc thực hiện bằng chƣơng trình Powerpoint 2010 và một số chƣơng trình hỗ trợ nhƣ: paint, Proshwgold. 2. TL chính: Nguyễn Thị Kim Thanh. 2009. Tạo hình cơ sở. Đại học An Giang. 3. Các hình ảnh minh họa đƣợc ghi lại từ thực tế các trƣờng mầm non ở địa phƣơng và bài làm của sinh viên hệ mầm non các năm trƣớc. 28 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_trang_tri_bang_be_ngoan_trang_tri_truong_lop_nha_t.pdf
Tài liệu liên quan