Báo cáo Tốt nghiệp - Hạch toán nguyên vật liệu tại đội XD và sửa chữa công trình thuộc công ty dịch vụ nhà ở và đô thị

Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn

diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay

với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN

đã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát

triển chung của đất nước.

pdf64 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo Tốt nghiệp - Hạch toán nguyên vật liệu tại đội XD và sửa chữa công trình thuộc công ty dịch vụ nhà ở và đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu .................................................................................................... 4 PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ h¸ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp............................................................................................................ 6 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu ............................ 6 1.Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu. ........................ 6 2.Ph©n lo¹i vËt liÖu ............................................................................ 6 3.TÝnh gi¸ vËt liÖu .............................................................................. 7 4.Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu .......................................... 9 II.H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ........................................................................................................... 10 1.Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n ................................................. 10 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ............................ 10 3.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nghiÖp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ...................................... 15 III.§Æc ®iÓm h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 16 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n sö dông. ............................................... 16 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ............................................................. 17 IV. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu....................................................................... 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 1. Ph­¬ng ph¸p thÎ song song....................................................... 19 2. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ..................................... 19 3. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ............................................................... 20 PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................ 21 I.§Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ................................................................................................. 21 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn................................................ 21 a. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ ............................................................................................. 21 b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh............................................................................................... 23 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh ....................................................................................... 24 a. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty .......................... 24 b. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.... 27 II.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ..................................................................................................... 29 1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ......................... 29 2. M« h×nh tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh ......................................................................................... 30 III.H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh, tr×nh bµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn, vËt liÖu kho vµ t¹i phßng kÕ to¸n........... 31 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. IV. H¹ch to¸n tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh....................................................................................... 45 PhÇn III:Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ......... 56 I. §¸nh gi¸ t×nh h×nh h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh.............................................................................................................. 56 II.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i ®éi xd vµ söa ch÷a c«ng tr×nh .................................................................................. 58 KÕt luËn....................................................................................................... 61 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn thùc tËp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, ®Êt n­íc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng nh­ ®­êng lèi chÝnh s¸ch XH. HiÖn nay víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, hÖ thèng kÕ to¸n VN ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi vµ tiÕn bé vÒ chÊt l­îng ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh­ qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng th­êng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã ý nghÜa quan träng vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng cßn thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa, thÈm mü vµ phong c¸ch kiÕn tróc cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng ph¸t triÓn kh«ng ngõng , cïng víi nã th× sè vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng ®­îc t¨ng lªn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t vèn trong x©y dùng c¬ b¶n nh­ lËp dù to¸n c«ng tr×nh…víi thêi gian kÐo dµi. Do vËy cÇn cã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong c¸c c«ng ty x©y l¾p nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, v× vËy nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t­îng lao ®éng, lµ yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn c¸c s¶n phÈm míi , nã lµ mét trong nh÷ng tÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ chÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc chñ yÕu vµo lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ,chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp .Tr­íc thùc tÕ ®ã ,em nhËn thÊy §éi XD vµ HUDS lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. to¸n kÕ to¸n vËt liÖu v× nã ®ãng vai trß quan träng trong tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ( HUDS).Lµ häc sinh cña viÖn ®¹i häc më hµ néi , em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” v× em ®· nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n NLVL trong x©y dùng vµ ®­îc sù gióp ®ì cña thµy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó ,anh chÞ trong phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c« kÕ to¸n ,chÞ thñ kho cña §éi XD em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò nµy . Ngoµi phÇn më ®Çu , néi dung cña chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm 3 phÇn: PhÇnI : C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ PhÇnIII: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn, vËt liÖu t¹i §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thuéc C«ng ty DÞch vô nhµ ë & khu ®« thÞ. MÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc tËp nh­ng do nhËn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong chuyªn ®Ò nµy, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thµy gi¸o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty vµ c¸c c« chó ë §éi XD vµ söa ch÷a c«ng tr×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn , c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n cña C«ng ty HUDS vµ cña ®éi XD . §Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ thñ kho vµ c¸c anh chÞ ë §éi XD ®· tËn t×nh chØ b¶o ,gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Häc sinh Vò thÞ huÖ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. PHÇN I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vËt liÖu VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸, chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu ®­îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµ chi phÝ kinh doanh trong kú. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. d­íi t¸c ®éng cña lao ®éng, vËt liÖu bÞ hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 2. Ph©n lo¹i vËt liÖu Do vËt liÖu sö dông trong Doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ s¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu víi nhau theo mét ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh nh­ theo vai trß vµ t¸c dông cña vËt liÖu, theo nguån h×nh thµnh, theo quyÒn së h÷u vËt liÖu... trong ®ã, ph©n lo¹i vËt liÖu dùa vµo vai trß vµ t¸c dông cña vËt lÖu trong s¶n xuÊt ®­îc sö dông phæ biÕn, theo c¸ch ph©n lo¹i nµy vËt liÖu ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn sÏ cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm (b«ng trong nhµ m¸y dÖt, thÐp trong nhµ m¸y c¬ khÝ chÕ t¹o, chÌ trong nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ, gç trong nhµ m¸y s¶n xuÊt gç...). Ngoµi ra, thuéc nguyªn vËt liÖu chÝnh cßn bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn. - VËt liÖu phô: lµ nh÷ng vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®­îc sö dông kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c, h×nh d¸ng, mïi vÞ hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n, phôc vô ho¹t ®éng cña c¸c t­ liÖu lao ®éng hay phôc vô cho lao ®éng cña c«ng nh©n viªn chøc (dÇu nhên, hå keo, thuèc nhuém, thuèc tÈy, thuèc chèng rØ, h­¬ng liÖu, xµ phßng, giÎ lau...). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nh­ than cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... - Phô tïng thay thÕ: lµ c¸c chi tiÕt phu tïng dïng ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i... - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c vËt liÖu vµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô, khÝ cô...) mµ doanh nghÖp mua vµo nh»m môc ®Ých ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n. - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ra ngoµi (ph«i bµo v¶i vôn, g¹ch, s¾t...). - VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cßn l¹i ngoµi c¸c thø ch­a kÓ trªn nh­ bao b×, vËt ®ãng gãi, c¸c lo¹i vËt t­ ®Æc tr­ng. 3. TÝnh gi¸ vËt liÖu Trong h¹ch to¸n, vËt liÖu ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) cô thÓ: + VËt liÖu mua ngoµi: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi ®èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ VAT (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n (gi¸ ch­a cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t, l­u kho, l­u hµng, l­u b·i...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng. + §èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua ngoµi bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n (gi¸ cã thuÕ VAT) céng víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ nh©n viªn thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. mua ®éc lËp, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, tiÒn ph¹t l­u kho, l­u b·i, l­u hµng,...) trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng mua ®­îc h­ëng. + VËt liÖu tù s¶n xuÊt: TÝnh theo gÝa thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. + VËt liÖu thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ gåm gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì...). + VËn chuyÓn nhËn ®ãng gãp tõ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia liªn doan: gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c ®Þnh. + VËt liÖu ®­îc tÆng th­ëng: Gi¸ thùc tÕ tÝnh theo gÝa thÞ tr­êng t­¬ng ®­¬ng do Héi ®ång giao nhËn x¸c ®Þnh. + PhÕ liÖu: gi¸ ­íc tÝnh thùc tÕ cã thÓ sö dông ®­îc hay gi¸ thu håi tèi thiÓu. §èi víi vËt liÖu xuÊt dïng trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng Doanh nghiÖp vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n nÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. * Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO- First in, First out): Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua tr­íc sÏ ®­îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tr­íc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gÝa c¶ æn ®Þnh. * Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc (LifO: Last in, First in): ph­¬ng ph¸p nµy gi¶ dÞnh nh÷ng vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®­îc xuÊt tr­íc tiªn, ng­îc l¹i víi ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ë trªn. Trong ®iÒu kiÖn l¹m ph¸t, ¸p dông ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc sÏ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c thËn träng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. * Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph­¬ng pj¸p nµy, vËt liÖu ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (Trõ tr­êng hîp ®iÒu chØnh) Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph­¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph­¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ th­êng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. * Ph­¬ng ph¸p gÝa h¹ch to¸n: khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®­îc tÝnh theo gÝa h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n san gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ cña Gi¸ h¹ch to¸n cña VL HÖ sè gi¸ VL xuÊtdïng trong kú = xuÊt dïng trong kú x vËt liÖu (hoÆc tån cuèi kú) ( hoÆc tån cuèi kú) Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú HÖ sè = gi¸ vËt liÖu GÝa h¹ch to¸n VL tån kho ®Çu kú vµ nhËp kho trong kú 4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n vËt liÖu Yªu cÇu:Kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao ®ßi hái s¶n phÈm nhiÒu h¬n, chÊt l­îng cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, mµu s¾c. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng ph¶i kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ta ch­a ®¸p øng ®­îc dÇy ®ñ vËt vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt, nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp ngo¹i, do vËy tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do vËy, viÖc sö dông vËt liÖu sao cho sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu ®iÒu hÕt søc quan träng NhiÖm vô: - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè l­îng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng, gi¶m, tån kho theo tõng lo¹i, tõng thø. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè l­îng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ tiªu hao cho c¸c môc ®Ých nh»m gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc nhanh chãng. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, sö dông vµ dù tr÷ vËt liÖu ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c tr­êng hîp sö dông l·ng phÝ vËt liÖu hay thÊt tho¸t vËt liÖu còng nh­ c¸c nguyªn nh©n thõa, thiÕu ø ®äng, mÊt phÈm chÊt… Tõ ®ã, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶ ra. II. H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn, vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho¶n h¹ch to¸n - Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: lµ ph­¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho vµ nã ®­îc sö dông réng r·i ë n­íc ta. - Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: + Tµi kho¶n 152 nguyªn liÖu, vËt liÖu: tµi kho¶n nµy dïng theo dâi chØ sè hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu cña doanh nghÞªp theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 151Hµng mua ®i ®­êng:tµi kho¶n nµy ®­îc dïng ®Ó theo dâi c¸c lo¹i nguyªn, vËt liÖu, c«ng cô, hang ho¸... mµ doanh nghiÖp ®· mua hay chÊp nhËn mua, ®· thuéc quyÔn së h÷u cña doanh nghiÖp nh­ng cuèi th¸ng ch­a vÒ nhËp kho (kÓ c¶ sè ®ang göi kho ng­êi b¸n) Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ 331, 311, 111, 112... 2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÑpp vô t¨ng, gi¶m vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. a. Tr­êng hîp mua ngoµi vÒ nhËp kho a.1 NÕu hµng ho¸ vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, biªn b¶n kiÓm nhËn, phiÕu nhËp kho ghi: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Nî TK152: (chi tiÕt tõng lo¹i)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi Nî Tk 133(1331)- thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK (331, 111, 112...): Tæng gi¸ thanh to¸n a.2 NÕu hµng mua vÒ tr­íc ho¸ ®¬n vÒ sau: KÕ to¸n l­u phiÕu nhËp kho vµo tËp hå s¬ "Hµng ch­a cã ho¸ ®¬n". NÕu trong th¸ng cã ho¸ ®¬n vÒ th× ghi sæ b×nh th­êng nh­ bót to¸n a.1. NÕu cuèi th¸ng ho¸ ®¬n ch­a vÒ th× ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh nh­ sau: Nî TK152: (chi tiÕt)- trÞ gi¸ vËt liÖu mua ngoµi (gi¸ t¹m tÝnh) Cã TK331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n (gi¸ t¹m tÝnh) Sang th¸ng sau khi ho¸ ®¬n vÒ kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh theo mét trong c¸c tr­êng hîp sau: * Tr­êng hîp gi¸ ho¸ ®¬n b»ng gi¸ t¹m tÝnh, kÐ to¸n ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ: Nî TK133(1331) Cã TK331 * Tr­êng hîp gi¸ ho¸ ®¬n khcs gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n cã thÓ dïng bót to¸n ®ã hoÆc bót to¸n ng­îc l¹i ®Ó xo¸ bót to¸n t¹m tÝnh, sau ®ã ghi l¹i bót to¸n nh­ tr­êng hîp a.1 hoÆc tÝnh møc chªnh lÖch: TrÞ gÝa chªnh lÖch = Tæng gi¸ thùc tÕ - Tæng gi¸ t¹m tÝnh sau ®ã kÕ to¸n ghi bót to¸n ®iÒu chØnh: +§iÒu chØnh t¨ng: Gi¸ t¹m tÝnh < Gi¸ thùc tÕ Nî TK152- trÞ gi¸ chªnh lÖch Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng Cã TK331- TrÞ gi¸ chªnh lÖch huÕ GTGT + §iÒu chØnh gi¶m: Gi¸ t¹m tÝnh > Gi¸ thùc tÕ KÕ to¸n dïng bót to¸n ®á hoÆc bót to¸n ng­îc l¹i ghi gi¶m trÞ gi¸ vËt t­, sau ®ã ghi thªm bót to¸n bæ sung thuÕ GTGT dÇu vµo: Nî TK133(1331) Cã TK331 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. a.3 NÕu ho¸ d¬n vÒ tr­íc hµng vÒ sau: KÕ to¸n l­u ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ, lµm thñ tôc nhËp kho vµ ghi bót to¸n nh­ tr­êng hîp a.1. NÕu cuèi th¸ng hµng ch­a vÒ kÕ to¸n ghi t¨ng hµng ®ang ®i trªn ®­êng Nî TK151- TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®­êng Nî TK133(1331)- ThuÕ GTGT cña hµng mua Cã TK liªn quan (331, 111, 112, 141) Th¸ng sau hµng vÒ nhËp kho ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK152 Cã TK151 a.4 Xö lý c¸c tr­êng hîp thõa thiÕu so víi ho¸ ®¬n * Tr­êng hîp hµng thõa so víi ho¸ ®¬n: vÒ nguyªn t¾c khi ph¸t hiÖn thõa, ph¶i lµm v¨n b¶n b¸o c¸o c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó cïng xö lý vÒ mÆt kÕ to¸n ghi nh­ sau; - NÕu nhËp toµn bé kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK152: TrÞ gi¸ toµn bé sè hµng Nî TK 133(1331): ThuÕ GTGT tÝnh theo sè ho¸ ®¬n Cã TK331: TrÞ gÝa thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK3381: TrÞ gÝa sè hµng thõa ch­a cã thuÕ GTGT Sau ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý kÕ to¸n ghi: + NÕu tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa ®· xö lý Cã TK152: TrÞ gi¸ vËt t­ thõa chê xö lý + NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa, kÕ to¸n ghi: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa (ch­a cã thuÕ GTGT) Nî TK133(1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ do c©n ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp: Nî TK3381: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: Thu nhËp bÊt th­êng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - NÕu nhËp theo sè ho¸ d¬n: kÕ to¸n ghi nhËn sè nhËp nh­ tr­êng hîp a.1 sè thõa coi nh­ gi÷ hé ng­êi b¸n vµ ghi: Nî TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé Cã TK002: TrÞ gi¸ hµng gi÷ hé - NÕu ®ång ý mua tiÕp sè thõa: Nî TK 152: nhËp kho sè hµng thõa Nî Tk 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK331: tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu thõa do c©n, ®o, vËn chuyÓn ghi t¨ng thu nhËp Nî TK152: TrÞ gi¸ hµng thõa kh«ng thuÕ Cã TK721: thu nhËp bÊt th­êng * Tr­êng hîp hµng thiÕu so víi ho¸ ®¬n KÕ to¸n chØ ph¶n ¸nh sè hµng thùc nhËp, sè thiÕu c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËp, th«ng b¸o cho bªn b¸n biÕt vµ ghi sæ - Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng nhËp: Nî TK152: trÞ gi¸ sè vËt t­ thùc nhËp Nî TK 1381: trÞ gi¸ sè thiÕu (kh«ng thuÕ GTGT) Cã TK331: TrÞ gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - Sau ®ã c¨n cø vµo xö lý kÕ to¸n ®Þnh kho¶n + NÕu ng­êi bµn giao tiÕp sè hµng thiÕu: Nî TK152: TrÞ gi¸ sè vËt t­ thiÕu nhËp tiÕp Cã TK1381: xö lý sè thiÕu + NÕu ng­êi b¸n kh«ng cßn hµng, trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî TK331: Ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK1381: xö lý trÞ gÝa hµng thiÕu Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu + NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi th­êng: Nî TK 1388, 334: c¸ nh©n ph¶i båi th­êng Cã TK 133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng thiÕu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cã TK 1381: xö lý sã thiÕu + NÕu thõa kh«ng ®¸ng kÓ(o vËn chuyÓn, c©n, ®o...) ghi t¨ng chi phÝ bÊt th­êng: Nî TK : chi phÝ bÊt th­êng Cã TK1381: xö lý sè thiÕu a.5 Tr­¬ng hîp hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, ai quy c¸ch, kh«ng ®¶m b¶o nh­ hîp ®ång, tuú theo c¸ch xö lý cña hai bªn: - Víi hµng ho¸ kÐm ph¶m chÊt, tr¶ l¹i ng­êi b¸n ghi: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK 152: trÞ gi¸ vËt t­ tr¶ l¹i Cã TK133(1331): thuÕ GTGT cña sè hµng giao tr¶ - Tr­¬ng hîp ng­êi b¸n gi¶m gi¸ hoÆc cho h­ëng chiÕt khÊu, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n: Nî TK331, 111, 112,... Cã TK152 b. Tr­êng hîp vËt liÖu tù chÕ nhËp kho hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, c¨n cø trªn c¸c chøng tõ liªn quan ®Þnh kho¶n: Nî TK152: gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ Cã TK154: VËt t­ thuª ngoµi gia c«ng hoÆc tù chÕ biÕn c. C¸c tr­êng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK152: gi¸ thùc tÕ vËt liÖu t¨ng thªm Cã TK411: nhËn cÊp ph¸t, viÖn trî, tÆng biÕu Cã TK412: ®¸nh gi¸ t¨ng vËt t­ Cã TK336: vay lÉn nhau trong c¸c ®¬n vÞ néi bé Cã TK642: thõa trong ®Þnh møc t¹i kho Cã TK3381: thõa ngoµi ®Þnh møc chê xö lý Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cã TK621, 641, 642, 154: dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i, phÕ liÖu thu håi Cã TK241: nhËp kho thiÕt bÞ XDCB hoÆc thu phÕ liÖu tõ XDCB Cã TK222, 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh 3. H¹ch to¸n lµm t¨ng, gi¶m nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p tr­c tiÕp VËt liÖu trong doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do xuÊt sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh, phÇn cßn l¹i cã thÓ xuÊt b¸n, xuÊt gãp vèn liªn doanh... Mäi tr­êng hîp gi¶m vËt liÖu ®Òu ghi theo gi¸ thùc tÕ ë bªn cã cña TK152. a. XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh NîTK621(chitiÕt®èit­îng): Nî TK627(6272): xuÊt dïng chung cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt Nî TK642(6422): xuÊt cho nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp NîTK241 : xuÊt cho XDCB hoÆc söa ch÷a TSC§ Cã TK152(chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng b. XuÊt gãp vèn liªn doanh: phÇn chªnh lÑch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ vèn gãp sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 412"chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n" NîTK222:gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh dµi h¹n Nî TK128: gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh ng¾n h¹n Nî (Cã)TK412 : phÇn chªnh lÖch Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt. c. XuÊt thuª ngoµi, gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK154 : gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn Cã TK152 (chi tiÕt vËt liÖu): gi¸ thùc tÕ d. Gi¶m d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkt246_6371.pdf
Tài liệu liên quan