Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (Phần 2)

1.ve kien thuc:

− phan biet duoc de tai nghien cuu lich su giao duc voi cac loai de tai khac.

− phan biet duoc tai lieu hang nhat (tai lieu goc) voi tai lieu hang nhi trong nghien cuu lich

su giao duc

− biet cach thu thap tai lieu va chung tich lich su

− tra loi duoc nhu the nao la nhan xet ve hinh thuc va nhan xet ve noi dung mot tai lieu lich

su giao duc

2. ve ky nang:

− chon, xac dinh va gioi han duoc mot de tai nghien cuu lich su giao duc

− xay dung duoc gia thuyet nghien cuu phu hop voi de tai nghien cuu lich su giao duc cua

minh.

3. ve thai do:

thai do tu luc tiep thu tai lieu, ren luyen ky nang de co the thuc hien mot de tai nghien cuu

lich su giao du

 

pdf38 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (Phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môùi cuûa ñeà taøi 8. Phöông phaùp luaän vaø phöông phaùp nghieân cöùu Chöông 1: Teân chöông 1 1.1. Toång quan vaán ñeà nghieân cöùu 1.2. Moät soá khaùi nieäm cô baûn 1.2.1. 1.2.2. 1.3. Cô sôû 1.3.1. 66 1.3.2. 1.4. Cô sôû 1.4.1. 1.4.2. Keát luaän chöông 1 Chöông 2: Teân chöông 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Keát luaän chöông 2 Chöông 3: Teân chöông 3 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Keát luaän chöông 3 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Keát luaän Kieán nghò DANH MUÏC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ (Ñoái vôùi luaän aùn tieán só) TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Teân phuï luïc Phuï luïc 2: Teân phuï luïc Phuï luïc 3: Teân phuï luïc DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Vieát ñaày ñuû Vieát taét Giaùo vieân GV Hoïc sinh HS Saùch giaùo khoa SGK Trung hoïc phoå thoâng THPT 67 Löu yù: Caàn haïn cheá soá chöõ vieát taét trong luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän toát nghieäp. DANH MUÏC CAÙC BAÛNG STT Kyù hieäu Teân baûng Trang 1 2 3 4 5 6 Baûng 1.1 Baûng1.2 (baûng thöù 2 cuûa chöông1) Baûng 2.1 (baûng thöù nhaát cuûa chöông 2 Baûng 2.2 Baûng 3.1 Baûng 3.2 So saùnh hai moâ hình daïy hoïc Quy trình daïy hoïc ba böôùc cuûa moät tình huoáng sö phaïm DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ, ÑOÀ THÒ STT Kyù hieäu Teân hình Trang 1 2 3 4 5 6 7 Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 3.1 Hình 3.2 Sô ñoà moâ hình daïy kieán thöùc 68 MÔÛ ÑAÀU (Côõ chöõ 16) 1. Lyù do choïn ñeà taøi (Côõ chöõ 14) Löu yù: Toaøn boä luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän ñöôïc ñaùnh maùy theo côõ chöõ 14, phoâng chöõ: VNI-Times hoaëc VN-Times, daõn doøng 1.5, 26 doøng 1 trang, leà treân vaø traùi: 3.5 cm, leà döôùi: 3 cm, leà phaûi 2cm. Soá trang ñöôïc ñaùnh ôû ñaàu hoaëc cuoái trang vaø ôû chính giöõa, baét ñaàu töø phaàn môû ñaàu. Phaàn môû ñaàu thöôøng chieám khoaûng 10 trang hoaëc ít hôn. Trong phaàn naøy coù muïc 8: Phöông phaùp luaän vaø phöông phaùp nghieân cöùu, ngöôøi nghieân cöùu coù theå moâ taû tæ mæ coâng cuï nghieân cöùu (neáu coù) hoaëc chæ trình baøy sô löôïc vaø ñeå sang caùc chöông 2, 3 seõ trình baøy kyõ hôn. NOÄI DUNG Chöông 1 Tieâu ñeà chöông ñöôïc ñaùnh maùy baèng chöõ in hoa ñaäm, côõ 14 Toång soá trang cuûa moãi chöông trong phaàn naøy phaûi töông ñoái caân baèng nhau, ñöøng quaù cheânh leäch. Teân baûng ñöôïc ñeå ôû ñaàu baûng. Ví du:ï Baûng 1.1 So saùnh hai moâ hình daïy hoïc Moâ hình daïy hoïc truyeàn thuï moät chieàu: daïy- ghi nhôù Moâ hình daïy hoïc hôïp taùc hai chieàu: daïy-töï hoïc 1. 1. 2. 2. 3. 3. Caàn giôùi haïn soá löôïng baûng soá lieäu trong luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän, vì neáu ta ñöa vaøo quaù nhieàu seõ khoâng laøm noåi baät keát quaû nghieân cöùu moät caùch khaùi quaùt. Thoâng thöôøng, chæ neân ñöa vaøo vaøi chuïc baûng bieåu laø vöøa. Teân hình veõ, ñoà thò ñöôïc ñeå ôû cuoái ñoà thò. Ví duï: Hình 1.2. Sô ñoà moâ hình daïy kieán thöùc Chuù thích vaø trích daãn trong luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän: Coù hai tröôøng hôïp: Thöù nhaát: Neáu ngöôøi nghieân cöùu trích nguyeân vaên moät vaøi caâu trong taøi lieäu cuûa taùc giaû khaùc thì phaàn trích daãn aáy phaûi ñeå trong ngoaëc keùp vaø ñöôïc dieãn ñaït phuø hôïp vôùi ñoaïn vaên. Cuoái ñoaïn trích coù ghi soá thöù töï cuûa taøi lieäu trong phaàn Taøi lieäu tham khaûo. Ví duï: Theo taùc giaû Nguyeãn Ngoïc Baûo thì “Tính tích cöïc nhaän thöùc laø: thaùi ñoä caûi taïo cuûa chuû theå ñoái vôùi khaùch theå thoâng qua söï huy ñoäng ôû möùc ñoä cao caùc chöùc naêng taâm lyù nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà hoïc taäp, nhaän thöùc. Noù vöøa laø muïc ñích hoaït ñoäng, vöøa laø Tri thöùc Thaày Troø chuû theå thuï ñoäng 69 phöông tieän, laø ñieàu kieän ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích, vöøa laø keát quaû cuûa hoaït ñoäng. Noù laø phaåm chaát hoaït ñoäng cuûa caù nhaân” [3]. Nhö vaäy, ñoaïn trích treân, ngöôøi nghieân cöùu ñaõ trích töø taøi lieäu thöù 3 trong phaàn taøi lieäu tham khaûo. Neáu ngöôøi nghieân cöùu trích nguyeân vaên nöûa hoaëc moät, hai trang taøi lieäu cuûa taùc giaû khaùc thì khoâng caàn phaûi ñeå trong ngoaëc keùp, nhöng phaûi ñaùnh maùy luøi vaøo so vôùi leà bình thöôøng vaø vôùi côõ chöõ nhoû hôn. Cuoái phaàn trích coù ghi soá thöù töï cuûa taøi lieäu trích daãn. Thöù hai: Neáu ngöôøi nghieân cöùu chæ möôïn yù trong noäi dung taøi lieäu cuûa taùc giaû khaùc, thì phaàn trích daãn theo kieåu möôïn yù ñoù khoâng caàn ñeå trong ngoaëc keùp, nhöng cuõng phaûi ghi soá thöù töï cuûa taøi lieäu trích daãn ôû cuoái ñoaïn trích daãn. Neáu möôïn yù ôû nhieàu taøi lieäu ñeå trích daãn vaøo moät ñoaïn vaên cuûa luaän aùn, luaän vaên, thì cuoái ñoaïn vaên ta phaûi ghi laàn löôït soá thöù töï caùc taøi lieäu trích daãn aáy theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. Ví duï: [3], [7], [11], [15] KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ ÔÛ phaàn naøy, ngöôøi nghieân cöùu neân vieát ngaén goïn, khaùi quaùt, khoaûng 3 trang (keát luaän 2 trang, kieán nghò 1 trang). Bôûi vì phaàn naøy taùc giaû phaûi söû duïng nguyeân vaên vaøo Toùm taét luaän aùn, Toùm taét luaän vaên, Toùm taét khoùa luaän. DANH MUÏC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ Phaàn naøy ñöôïc trình baøy gioáng phaàn Taøi lieäu tham khaûo, nhöng chæ laø phaàn baét buoäc ñoái vôùi luaän aùn tieán só, khoâng baét buoäc ñoái vôùi luaän vaên, khoùa luaän. Ví duï: 1. Teân taùc giaû (naêm xuaát baûn taøi lieäu), “Phaùt trieån naêng löïc hoaït ñoäng trí tueä cuûa hoïc sinh trong giôø leân lôùp moân Lòch söû lôùp 11 trung hoïc phoå thoâng”, Taïp chí Giaùo duïc, 2001(10), tr. 34-36 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Taøi lieäu tham khaûo ñöôïc xeáp theo thöù tieáng ñöôïc vieát trong taøi lieäu aáy vaø theo thöù töï a, b, c teân taùc giaû taøi lieäu. Caùc taøi lieäu ñöôïc xeáp theo thöù töï lieân tuïc qua caùc thöù tieáng. Ví duï: Tieáng Vieät: 1. Nguyeãn Duy AÙi, Hoùa hoïc 10, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 2. A-leâc-xeâ-ep (1976), Phaùt trieån tö duy hoïc sinh, Hoaøng Yeán dòch, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 3. Traàn Hoàng Quaân (1995), “Caùch maïng veà phöông phaùp ñem laïi söùc soáng môùi cho giaùo duïc”, Nghieân cöùu Giaùo duïc, 95 (1). Tieáng Anh: 4. Cohen, L.(2001), Research method in education, Laurence Manion, London. 5. Deterline, William A. (1963), An Introduction To Programed Instruction, Prentice Hall, N.J. Tieáng Phaùp: 6. Cousinet Roger (1949), Une meùthode de travaille libre par groupe, Les EÙditions du Cerf, Paris. 7. 70 PHUÏ LUÏC ÔÛ phaàn naøy, ngöôøi nghieân cöùu neân xeáp caùc coâng cuï nghieân cöùu (Baûng caâu hoûi, baøi traéc nghieäm,v.v neáu coù) vaø keát quaû xöû lyù töø maùy vi tính keøm theo töøng coâng cuï ñeå ngöôøi ñoïc tieän theo doõi. TOÙM TAÉT LUAÄN AÙN, LUAÄN VAÊN, KHOÙA LUAÄN Toùm taét luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän ñöôïc trình baøy treân khoå giaáy A5, goàm 24 trang, in 2 maët. Trong ñoù, ngöôøi nghieân cöùu trình baøy toùm taét, khaùi quaùt luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän cuûa mình vôùi ñaày ñuû caùc phaàn töø môû ñaàu ñeán keát luaän vaø kieán nghò. Rieâng caùc phaàn muïc ñích, khaùch theå, ñoái töôïng, giaû thuyeát, nhieäm vuï nghieân cöùu, keát luaän vaø kieán nghò khoâng ñöôïc ruùt goïn. Taát nhieân, caùc baûng bieåu phaûi giaûn löôïc toái ña. Toùm taét luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän khoâng in phaàn taøi lieäu tham khaûo, khoâng ghi soá chuù thích. Trang bìa ngoaøi cuûa toùm taét luaän aùn ñöôïc trình baøy nhö sau: Teân cô quan quaûn lyù vaø caáp baèng Ví duï: BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO (Ñoái vôùi luaän aùn tieán só) Teân cô sôû ñaøo taïo Ví duï ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP HOÀ CHÍ MINH Teân taùc giaû luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän Teân ñeà taøi luaän aùn, luaän vaên, khoùa luaän CHUYEÂN NGAØNH:...... MAÕ SOÁ..(Khoùa luaän toát nghieäp ñaïi hoïc khoâng coù maõ soá) TOÙM TAÉT LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ.. KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC 71 NÔI VAØ NAÊM BAÛO VEÄ Bìa trong phía tröôùc ñoái vôùi luaän aùn tieán só Coâng trình ñöôïc hoaøn thaønh taïi boä moân.-Khoa. Tröôøng Ñaïi hoïc. Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc: 1. Hoïc haøm. Hoïc vò. Hoï vaø teân 2. Hoïc haøm. Hoïc vò. Hoï vaø teân Phaûn bieän 1: Hoïc haøm. Hoïc vò. Hoï vaø teân Cô quan Phaûn bieän 2: Hoïc haøm. Hoïc vò. Hoï vaø teân Cô quan Phaûn bieän 3: Hoïc haøm. Hoïc vò. Hoï vaø teân Cô quan Luaän aùn seõ ñöôïc baûo veä taïi Hoäi ñoàng chaám luaän aùn caáp nhaø nöôùc hoïp taïi vaøo hoài..giôøngaøy thaùng..naêm 200. Coù theå tìm hieåu luaän aùn taïi Thö vieän Quoác gia vaø Thö vieän.. Bìa trong phía sau ñoái vôùi luaän aùn tieán só DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ ( Nhö trong luaän aùn) 72 BAÛNG SOÁ NGAÃU NHIEÂN 10480 15011 01536 02011 81647 91646 69177 22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 24130 48360 22527 97265 76393 64809 15179 42167 93093 06243 61680 07856 16376 39440 37570 39975 81837 16656 06121 91782 60468 77921 06907 11008 42751 27756 53498 18602 99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 96301 91977 05463 07972 18876 20922 94595 89579 14342 63661 10281 07453 18103 57740 85475 36857 53342 53988 53060 59533 38867 28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 63553 40961 48235 03427 49626 69445 18663 09429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 07119 97336 71048 08178 77233 13916 47564 51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 02368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 01011 54092 33362 94904 31273 04146 18594 52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 07056 97628 33787 09998 42698 06691 76988 48663 91245 85828 14346 09172 30168 90229 54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 32639 32363 05597 24200 13363 38005 94342 29334 27001 87637 87308 58731 00256 45834 02488 33062 28834 07351 19731 92420 60952 81525 72295 04839 96423 24878 82651 66566 29676 20591 60086 26432 46901 20849 89768 00742 57392 39064 66432 84673 40027 32832 05366 04213 25669 26422 44407 44048 37937 91921 26418 64117 94305 25766 25940 39972 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. Hoà Chí Minh KHOA TAÂM LYÙ GIAÙO DUÏC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ------------------- THANG ÑIEÅM ÑAÙNH GIAÙ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP (aùp duïng töø naêm 2003) Sau cuoäc hoïp cuûa caùc thaønh vieân trong hoäi ñoàng TLH vaø GDH saùng ngaøy 19/5/2003, toaøn theå ñaõ goùp yù caùch ñaùnh giaù vaø ñi ñeán thoáng nhaát noäi dung nhö sau. Caùc bieåu maãu naøy ñaõ aùp duïng cho ñôït baûo veä luaän vaên 2003 vaø söû duïng tieáp cho caùc naêm sau (neáu khoâng coù ñieàu chænh). Naêm nay, Khoa göûi ñeán caùc hoäi ñoàng, ñeà nghò xem laïi ñeå thoáng nhaát moät laàn nöõa. Phaàn NOÄI DUNG : 9 ñieåm 73 STT Tieâu chí ñaùnh giaù Troïng taâm ñaùnh giaù Ñieåm toái ña 1 Teân ñeà taøi: phaûi ghi roõ raøng, chính xaùc, goïn, boäc loä ñöôïc noäi dung nghieân cöùu, thôøi ñieåm, ñòa baøn. Chuù yù teân phaûi phuø hôïp vôùi noäi dung nghieân cöùu trong suoát ñeà taøi 0,5 ñieåm 2 Lyù do choïn ñeà taøi, muïc ñích nhieäm vuï, khaùch theå, ñoái töôïng, giaû thuyeát nghieân cöùu: phaûi trình baøy ñaày ñuû caùc muïc, noäi dung roõ raøng, theå hieän maïch lieân heä xuyeân suoát, chaët cheõ, hôïp lyù töø lyù do ñeán muïc ñích, vaø giaû thuyeát NC. Quan taâm caùc phaàn: muïc ñích, nhieäm vuï, ñoái töôïng vaø giaû thuyeát nghieân cöùu (ví duï: muïc ñích phaûi cuï theå, giaû thuyeát phaûi coù cô sôû lyù luaän xaùc ñaùng,). 1 ñieåm 3 Phöông phaùp vaø coâng cuï ño: phaûi phuïc vuï ñöôïc muïc ñích nghieân cöùu. 3.1 Veà PP: coù PP chính, chuû löïc, laøm coät soáng cho vieäc NC. Neáu coù hieàu PP hoã trôï caøng toát. 3.2 Veà coâng cuï : 3.2.1. Noäi dung coâng cuï: theå hieän söï saùng taïo cuûa taùc giaû. Coâng cuï coù caáu truùc maïch laïc, caùc phaàn phaûi phuïc vuï muïc ñích nghieân cöùu. 3.2.2. Veà hình thöùc coâng cuï: coù nhieàu daïng caâu hoûi, theå hieän tính phong phuù trong vieäc ño löôøng. Quan taâm ñaùnh giaù: - Phöông phaùp chính, chuû löïc: phuø hôïp tính chaát ñeà taøi. - Coâng cuï: a. Caáu truùc caùc phaàn ñaùp öùng ño ñuû caùc maët maø muïc ñích NC ñeà caäp. b. Caùc caâu hoûi trong moãi phaàn phaûi taùch baïch, khoâng choàng laáp nhau. Toaøn muïc 3 chieám 1,5 ñieåm trong ñoù : 3.1 chieám 0,5 ñieåm 3.2 chieám 1 ñieåm 4 Lòch söû vaán ñeà (LSVÑ) vaø Cô sôû lyù luaän (CSLL): 4.1. LSVÑ: toùm taét hoaëc neâu ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa caùc coâng trình nghieân cöùu lieân heä. 4.2. CSLL: laøm roõ caùc khaùi nieäm coâng cuï lieân heä : + bieát xaùc ñònh ñuùng khaùi nieäm. + caùc khaùi nieäm baùm saùt vaán ñeà nghieân cöùu. + theå hieän khaû naêng ñoïc nhieàu, hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm. + khaû naêng vaän duïng lyù luaän vaøo ñeà taøi. a. LSVÑ : - neâu caøng nhieàu caøng toát - chuù yù caùch taùc giaû toùm löôïc caùc ñeà taøi ñaõ coù b. CSLL: chuù troïng baûn lónh, quan ñieåm cuûa ngöôøi NC trong vieäc chaáp nhaän, löïa choïn lyù thuyeát laøm chæ ñaïo vieäc taïo coâng cuï ño, phaân tích soá lieäu. Trong ñoù : 4.1 chieám 0,5 ñieåm 4.2 chieám 1,5 ñieåm 5 Xöû lyù soá lieäu phaân tích vaø trình baøy keát quaû : 5.1. Caùc pheùp tính xöû lyù Chuù yù : + Duøng thoáng keâ coù caân nhaéc, bieát choïn Toaøn muïc 5 chieám 3 ñieåm 74 thoáng keâ : + Söû duïng caùc soá thoáng keâ moâ taû ñuùng, phuø hôïp tính chaát cuûa vaán ñeà ñang nghieân cöùu. + AÙp duïng ñöôïc nhieàu loaïi thoáng keâ khi phaân tích döõ kieän. 5.2. Phaân tích: Neâu caùc nhaän xeùt ngaén, saéc neùt, caên cöù vaøo soá lieäu. 5.3. Trình baøy keát quaû: + xaây döïng ñöôïc caùc baûng soá lieäu coâ ñoïng, phuïc vuï nhieäm vuï nghieân cöùu. + Bieát xeáp ñaët traät töï trình baøy, theå hieän tính heä thoáng. loïc. Khoâng ñöôïc laïm duïng. + Caùc baûng, bieåu giaøu thoâng tin, roõ raøng. + Caùc nhaän xeùt ñeàu döïa vaøo soá lieäu. Caám bình luaän traøn lan, duøng nhieàu yù chuû quan, vieát daøi. trong ñoù : 5.1 chieám 0,5 ñieåm 5.2 chieám 1,5 ñieåm 5.3 chieám 1 ñieåm 6 Keát luaän vaø kieán nghò : 6.1. Toùm taét, keát luaän: phaûi laø nhöõng keát luaän ruùt ra töø keát quaû nghieân cöùu chöù khoâng töø toång keát kinh nghieäm hay yù kieán chuû quan cuûa ngöôøi nghieân cöùu. 6.2. Kieán nghò: phaûi xuaát phaùt töø caùc keát quaû NC, ñoái chieáu vôùi tình hình thöïc tieãn maø taùc giaû ñaõ thaâm nhaäp. Ví duï: N/c veà tuoåi thieáu nieân phaûi coù caùc ñeà xuaát lieân heä nhöõng keát quaû thu ñöôïc vaø phuïc vuï vieäc tìm hieåu, giaùo duïc TN. Chuù troïng vaøo : + Caùc keát luaän phaûi ñöôïc trình baøy theo höôùng toång hôïp, khaùi quaùt, ngaén, toaùt leân ñöôïc caùi chung. + Caùc kieán nghò caàn cuï theå, coù tính khaû thi chöù khoâng chung chung hay lyù luaän ñôn thuaàn, khoâng caàn nghieân cöùu cuõng noùi ñöôïc. Toaøn muïc 6 chieám 1 ñieåm trong ñoù : 6.1 chieám 0,5 ñieåm 6.2 chieám 0,5 ñieåm Phaàn HÌNH THÖÙC: 1 ñieåm STT Tieâu chí ñaùnh giaù Troïng taâm ñaùnh giaù Ñieåm toái ña 1 Caùc phaàn, chöông, caùc tieåu muïc lôùn, nhoû trong töøng chöông, caùc chuù thích, danh muïc taøi lieäu tham khaûo, caùc phuï luïc: trình baøy ñuùng qui caùch Boä GD vaø ÑT ñaõ aán ñònh cho 1 luaän vaên toát nghieäp. Nhìn toång quan luaän vaên, caùc côõ chöõ, kieåu chöõ ñaäm, nghieâng, gaïch döôùi hôïp lyù, khoâng röôøm raø gaây roái maét. 0,25 ñieåm 2 Khoâng coù nhöõng sai phaïm veà ngöõ phaùp, chính taû. Lôøi vaên thuoäc kieåu vaên phong khoa hoïc, coâ ñoïng, chính xaùc. Quan taâm soá loãi chính taû, caùc töø nöôùc ngoaøi. Phaûi coù loái haønh vaên khoa hoïc, khoâng phaûi nghó gì, noùi gì vieát naáy. 0,5 ñieåm 3 Tæ leä caùc phaàn trong luaän vaên phaûi caân ñoái, hôïp lyù. Soá trang luaän vaên khoâng Quan taâm söï caân ñoái giöõa phaàn lyù luaän vaø keát quaû nghieân cöùu. 0,25 ñieåm 75 ñöôïc quaù daøi (treân 100 trang vieát khoâng keå phuï luïc laø daøi). Vieát baûn nhaän xeùt xin duøng thoáng nhaát kieåu, côõ chöõ laø VNI-Times 13. Döôùi ñaây ñeà nghò caùc tieâu ñeà cho caùc baûn nhaän xeùt: Tieâu ñeà cho baûn nhaän xeùt cuûa phaûn bieän NHAÄN XEÙT PHAÛN BIEÄN Teân luaän vaên : ..................................................................................... ............................................................................................................. Teân sinh vieân : .................................................................................... Teân ngöôøi höôùng daãn :........................................................................ Teân ngöôøi phaûn bieän :......................................................................... Caùc muïc ñeà nghò vieát : I. Nhaän xeùt veà noäi dung luaän vaên: goàm caùc phaàn: ñeà daãn, caùc öu ñieåm, caùc khuyeát ñieåm, v.v II. Nhaän xeùt veà hình thöùc luaän vaên. III. Ñaùnh giaù chung, coù theå ñeà nghò möùc ñieåm hoaëc loaïi ñieåm. Ngöôøi phaûn bieän kyù teân Tieâu ñeà cho baûn nhaän xeùt cuûa ngöôøi höôùng daãn BAÛN NHAÄN XEÙT LUAÄN VAÊN Teân luaän vaên : ..................................................................................... ............................................................................................................. Sinh vieân thöïc hieän: ........................................................................... Ngöôøi höôùng daãn: ............................................................................... Caùc muïc caàn vieát: I. Nhaän xeùt veà quaù trình thöïc hieän ñeà taøi. II. Nhaän xeùt veà noäi dung luaän vaên: goàm caùc ñieåm maïnh, caùc ñieåm yeáu. III. Nhaän xeùt veà hình thöùc luaän vaên. IV. Ñeà nghò möùc ñieåm hoaëc loaïi ñieåm. Ngöôøi höôùng daãn kyù teân Treân ñaây laø moät soá yù phuïc vuï cho buoåi baûo veä. Caùc boå sung khaùc (neáu coù) seõ coù vaên baûn sau. BAN CHUÛ NHIEÄM KHOA TAÂM LYÙ GIAÙO DUÏC Maãu 01/ÑT GD&ÑT BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑHSP TP.HCM THUYEÁT MINH ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ CAÁP CÔ SÔÛ 76 1. TEÂN ÑEÀ TAØI 2. MAÕ SOÁ 3. LÓNH VÖÏC NGHIEÂN CÖÙU 4. LOAÏI HÌNH NGHIEÂN CÖÙU Töï Xaõ hoäi Giaùo Kyõ Noâng Y Moâi nhieân nhaânvaên duïc thuaät Laâm-Ngö döôïc tröôøng Cô baûn ÖÙng Trieån duïng khai 5. THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN Töø thaùng naêm ñeán thaùng naêm 6. CÔ QUAN CHUÛ TRÌ Teân cô quan: Ñòa chæ: Ñieän thoaïi: Fax: E-mail: 7. CHUÛ NHIEÄM ÑEÀ TAØI Hoï vaø teân: Hoïc vò, chöùc danh KH: Chöùc vuï: Ñòa chæ: Ñieän thoaïi CQ: Fax: Di ñoäng: Ñieän thoaïi NR: E-mail: 8. DANH SAÙCH NHÖÕNG NGÖÔØI CHUÛ CHOÁT THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI Hoï vaø teân Ñôn vò coâng taùc Nhieäm vuï ñöôïc giao Chöõ kyù 9. ÑÔN VÒ PHOÁI HÔÏP CHÍNH Teân ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc Noäi dung phoái hôïp Hoï vaø teân ngöôøi ñaïi dieän 77 10. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ SAÛN PHAÅM TRONG, NGOAØI NÖÔÙC LIEÂN QUAN TRÖÏC TIEÁP ÑEÀ TAØI (Ghi cuï theå moät soá baøi baùo, taøi lieäu, nghieân cöùu trieån khai,... trong 5 naêm gaàn ñaây) 11. TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI 12. MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI 13. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG CUÛA ÑEÀ TAØI VAØ TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN (ghi cuï theå) Noäi dung Thôøi gian thöïc hieän Döï kieán keát quaû 14. DÖÏ KIEÁN SAÛN PHAÅM VAØ ÑÒA CHÆ ÖÙNG DUÏNG • Loaïi saûn phaåm: • Teân saûn phaåm (ghi cuï theå): • Ñòa chæ coù theå öùng duïng (ghi cuï theå): 78 15. KINH PHÍ THÖÏC HIEÄN ÑEÀ TAØI Toång kinh phí: Trong ñoù: Kinh phí söï nghieäp khoa hoïc: Caùc nguoàn kinh phí khaùc: Nhu caàu kinh phí töøng naêm: − Naêm − Naêm Döï truø kinh phí theo caùc muïc chi Ngaøy....thaùng....naêm 200 Chuû nhieäm ñeà taøi (Hoï vaø teân, kyù) Ngaøy...thaùng....naêm 200 Cô quan chuû trì (Kyù teân, ñoùng daáu) Ngaøy....thaùng.... naêm 200 Cô quan chuû quaûn (Kyù teân, ñoùng daáu) Ghi chuù: 1. Caùc muïc caàn ghi ñaày ñuû, chính xaùc, roõ raøng, khoâng taåy xoùa. 2. Chöõ kyù, ñoùng daáu ñuùng thuû tuïc. Maãu 02/ÑT GD&ÑT BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HCM PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ THUYEÁT MINH ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KH&CN 1. Hoï vaø teân (thaønh vieân Hoäi ñoàng): ...................................................... 2. Teân ñeà taøi:........................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. 3. Quyeát ñònh thaønh laäp Hoäi ñoàng:......................................................... 4. Cô quan chuû trì:................................................................................... 5. Ngaøy hoïp:............................................................................................ 6. Ñòa ñieåm: ............................................................................................ 7. YÙ kieán ñaùnh giaù theo caùc tieâu chuaån sau:.......................................... 79 Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñieåm toái ña Ñieåm ñaùnh giaù cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng • Muïc tieâu, noäi dung vaø saûn phaåm döï kieán cuûa ñeà taøi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaët ra. 3 • Tieàm löïc cuûa chuû nhieäm vaø ñôn vò thöïc hieän ñeà taøi, phöông phaùp nghieân cöùu. 3 • Döï toaùn kinh phí phuø hôïp vôùi muïc tieâu, noäi dung, tieán ñoä cuûa ñeà taøi. 3 • Khaû naêng öùng duïng, phaùt trieån sau khi ñeà taøi keát thuùc. 3 Coäng: 12 8. YÙ kieán khaùc:........................................................................................ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. TP.HCM, ngaøy.... thaùng... naêm 200 Kyù teân 80 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät 1. Phan Duõng (1997), Phöông phaùp luaän saùng taïo khoa hoïc kyõ thuaät, Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Vuõ Cao Ñaøm (1996), Phöông phaùp luaän nghieân cöùu khoa hoïc, Nxb Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, Haø Noäi. 3. Buøi Hieàn – Nguyeãn Vaên Giao – Nguyeãn Höõu Quyønh – Vuõ Vaên Taûo (2001), Töø ñieån Giaùo duïc hoïc, Nxb Töø ñieån Baùch khoa, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Nhö Khöông (2004), Khaûo saùt thöïc traïng söû duïng hình thöùc daïy hoïc lôùp- baøi trong quaù trình daïy hoïc caùc moân khoa hoïc xaõ hoäi taïi moät soá tröôøng trung hoïc phoå thoâng treân ñòa baøn tænh Bình Döông, khoùa luaän toáùt nghieäp ñaïi hoïc, Ñaïi hoïc Sö phaïm TPHCM. 5. Nguyeãn Baù Kim (1997), Phaùt trieån Lyù luaän daïy hoïc moân Toaùn, taäp 1, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 6. Ngoâ Xaùn Taân – Ñieàn Naûi Caùt (2004), Phöông phaùp ñoäng naõo toát nhaát, Phaïm Hoàng Haûi dòch, Nxb Treû, tp Hoà Chí Minh. 7. Taïp chí Nghieân cöùu Giaùo duïc (1974), Böôùc ñaàu tìm hieåu phöông phaùp nghieân cöùu KHGD, Taïp chí Nghieân cöùu Giaùo duïc xuaát baûn, Haø Noäi. 8. Döông Thieäu Toáng (1974), Phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc. Taøi lieäu in roneùo. Ñaïi hoïc Sö phaïm Saøi Goøn. 9. Döông Thieäu Toáng (2002), Phöông phaùp nghieân cöùu KHGD vaø Taâm lyù, taäp 1, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia Tp Hoà Chí Minh. 10. Phaïm Vieát Vöôïng (1997), Phöông phaùp luaän nghieân cöùu khoa hoïc, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi. Tieáng Anh 11. Merrifield, P. R. (1965), “Trends in the Measurement of Special Abilities”, Review of Educational Research, February 1965, Vol. XXXV, No.1, p. 25, American Educational Research Association. 12. Shaughnessy, J.J. & Zechmeister, E.B. (2000), Research Methods in Psychology, New York, Mc Graw Hill. Tieáng Phaùp 13. Albarello, L. (1999). Apprendre aø chercher. Paris: De Boeck Universiteù. 14. Berthier, N.(1998). Les techniques d ù enqueâte. Paris: Armand Colin. 15. Chauchat, H. (1985). Lùenqueâte en psycho-sociologie. Paris: Presses Universitaires de France. 16 Lussier, D. (1992). EÙvaluer les apprentissages. Paris: Hachette. 17 Mager, R.F. (1986). Comment mesurer les resultats de l’enseignementù. Paris: Bordas. 18. Quyvi, R. & Campenhnoudt, L.V. (1988). Manuel de recherche en sciences sociales. Paris:Dunod 19 Theùlot, C. (1993). Lù eùvaluation du systeøme esducatif. Paris: Nathan Universiteù. 81

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_phuong_phap_nghien_cuu_khoa_hoc_giao_duc_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan