Mẫu tờ trình mua sắm tài sản

ĐƠN VỊ: .

BỘ PHẬN .

Số: /TT- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà lạt, ngày tháng . năm 20 .

TỜ TRÌNH

V/v: Xin chủ trương mua sắm tài sản

Kính gửi: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ nhu cầu sử dụng tài sản của: . .;

- Căn cứ hiện trạng của tài sản hiện có.

Đề nghị cho trang bị số tài sản như sau:

STT, TÊN, TÀI SẢN, ĐVT, SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

Lý do trang bị: .

Kính đề nghị Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt

Ý KIẾN BAN ĐIỀU HÀNH ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

P. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 8975 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Mẫu tờ trình mua sắm tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ:…………….. BỘ PHẬN ……………. Số: /TT-…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà lạt, ngày …… tháng …. năm 20…. TỜ TRÌNH V/v: Xin chủ trương mua sắm tài sản Kính gửi: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Căn cứ nhu cầu sử dụng tài sản của: …………………………………………………..……..; Căn cứ hiện trạng của tài sản hiện có. Đề nghị cho trang bị số tài sản như sau: STT TÊN TÀI SẢN ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ Lý do trang bị:…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Kính đề nghị Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Ý KIẾN BAN ĐIỀU HÀNH ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT P. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - …………. - ………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMẫu tờ trình mua sắm tài sản.doc
Tài liệu liên quan