Nội dung môn tài chính tiền tệ - Chương 7 : Phân tích đầu tư trái phiếu

Những khái niệm cơ bản

2. Định giá trái phiếu

3. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

và đường cong lợi tức

4. Duration và convexity

5. Định giá trái phiếu có yếu tố

đặc biệt

6. Quản lý danh mục đầu tư trái

phiếu

pdf11 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nội dung môn tài chính tiền tệ - Chương 7 : Phân tích đầu tư trái phiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01/12/2010 1Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu Chương 7: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 1. Những khái niệm cơ bản 2. Định giá trái phiếu 3. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và đường cong lợi tức 4. Duration và convexity 5. Định giá trái phiếu có yếu tố đặc biệt 6. Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu 01/12/2010 2Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu 1. NHỮNG KHÁI NiỆM CƠ BẢN 1. TRÁI PHIẾU THƯỜNG (TP coupon) Đặc điểm: - Mệnh giá (M) - Lãi suất cố định (i) - Kỳ hạn (n) Trả lãi định kỳ: c= Mi 2. TRÁI PHIẾU CHIẾT KHẤU (TP zero coupon) Là TP phát hành dưới mệnh giá, ngày đáo hạn NĐT nhận mệnh giá 3. TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI Là TP có thể chuyển thành CPT 01/12/2010 3Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu3 2. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu coupon P = gi¸; n= sè kú C= Coupon; r = LSCK F= gi¸ trÞ mÖnh gi¸ ;t = 1...n n n t t r F r CP )1()1(1 + + + = ∑ = nn r F r C r C r C r CP )1()1( .... )1()1(1 32 + + + ++ + + + + + = )1( )1( 11 r r n n F r C + + +           − = 01/12/2010 4Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu4 §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu chiÕt khÊu Cµng gÇn ngµy ®¸o h¹n gi¸ TP nµy cµng cao, nh­ ng vÉn thÊp h¬n mÖnh gi¸. VÝ dô : TP có M=100.000, n=2 năm, giá phát hành 75%M. Nếu LSTT 12%/năm thì NĐT có nên mua TP này không? nr FPVM )1( + = 01/12/2010 5Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu5 §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu t¹i mét ngµy cô thÓ VÝ dô : Mét TP mÖnh gi¸ lµ 1000 000 ®; thêi gian ®¸o h¹n lµ 4 n¨m; coupon lµ 8%. B¹n ®· mua nã ®­îc 1 n¨m 6 th¸ng. B¹n ®ang muèn b¸n nã. H·y ®Þnh gi¸ TP nµy, biÕt r»ng l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n hiÖn nay lµ 12% n¨m §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu mua, b¸n l¹i VÝ dô : TP mÖnh gi¸ lµ 1000 000 ®; thêi gian ®¸o h¹n lµ 5 n¨m; coupon lµ 9%. B¹n hy väng sau 2 n¨m n÷a sÏ b¸n nã ®­îc 1005000 ®. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu nµy, biÕt r»ng l·i suÊt tiÕt kiÖm dµi h¹n hiÖn nay lµ 10% n¨m 01/12/2010 6Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu6 §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi VÝ dô : SAM ph¸t hµnh TPCĐ mÖnh gi¸ 1 tr.®, l·i suÊt 6%; thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m; gi¸ trÞ chuyÓn ®æi lµ 25000®/1CP. gi¸ CP SAM hiÖn t¹i lµ 19.000 ®: 1- TÝnh gi¸ trÞ chuyÓn ®æi cña TP hiÖn nay. 01/12/2010 7Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu §èi víi TP chuyÓn ®æi - Khi gi¸ CP t¨ng th× gi¸ trÞ chuyÓn ®æi t¨ng => gi¸ TP t¨ng - Khi gi¸ CP gi¶m th× gi¸ trÞ chuyÓn ®æi gi¶m => Gi¸ gi¶m, nh­ng cã cËn duíi lµ gi¸ cña TP th­êng - Khi gi¸ CP < møc gi¸ chuyÓn ®æi => Gi¸ trÞ chuyÓn ®æi < F - Khi gi¸ CP > møc gi¸ chuyÓn ®æi => Gi¸ trÞ chuyÓn ®æi > F 01/12/2010 8Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu c. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu th¶ næi Ngµy t0 t1 t2 Thanh to¸n 0 FL0 FL1 Tû lÖ chiÕt khÊu L0 L1 F+ FL1 F + FL0 PVt1 =---------------- ; PVt0 = --------------- 1+ L1 1+ L0 t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh l·i suÊt th¶ næi, gi¸ tr¸i phiÕu b»ng mÖnh gi¸. 01/12/2010 9Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu9 Mèi liªn hÖ gi÷a coupon, l·i suÊt theo yªu cÇu vµ gi¸ tr¸i phiÕu a) LS coupon Gi¸ < mÖnh gi¸ b) LS coupon> LS theo yªu cÇu => Gi¸ > mÖnh gi¸ c) LS coupon = LS theo yªu cÇu => Gi¸ = mÖnh gi¸ P R 01/12/2010 10Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu 4. Duration và convexity  Modified duration = - Macaulay duration/(1+y)  % thay ®æi gi¸ = -(modified duration) × (thay ®æi l·i suÊt) × 100 dP  hay ––– = - modified duration × dy P  VÝ dô : Nãi modified duration cña TP lµ 8 cã nghÜa lµ nÕu l·i suÊt thay ®æi 100 ®iÓm c¬ b¶n (1%), th× gi¸ TP sÏ thay ®æi xÊp xØ 8%. 01/12/2010 11Mã môn học:B02004 chương 7: Phân tích đầu tư trái phiếu 5. ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU  Thay TP Coupon lín cho TP coupon bÐ  Thay TP cã ®é tÝn nhiÖm cao cho TP cã ®é tÝn nhiÖm thÊp  - NÕu l·i suÊt t¨ng => B¸n TP cã thêi kú ®¸o h¹n dµi lÊy TP ng¾n h¹n ®Ó hạn chế rñi ro.  NÕu l·i suÊt gi¶m => §æi TP ng¾n thµnh TP dµi h¹n h¬n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi.  Thay TP cã ®é låi lín cho TP cã ®é låi bÐ.  ĐÞnh gi¸ tr­íc khi giao dÞch TP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_tai_chinh_chuong_7.pdf