Về văn hóa công sở

Làm thầy thuốc mà lầm, thì giết một người.

Làm thầy địa lý mà lầm, thì giết một họ.

Làm chính trị mà lầm, thì giết một nước.

Làm văn hoá mà lầm, thì giết cả một thế hệ.

 

pptx160 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Về văn hóa công sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dẫn cụ thể, kỹ càng.Cần có phản hồi ngược lại từ cấp dưới để kiểm tra lại thông tin.KỸ NĂNG KHEN NGỢI VÀ PHÊ BÌNH CẤP DƯỚIPh¶i biÕt khen, chª ®óng lóc. Ph¶i th­ëng ph¹t c«ng minh, kÞp thêi.Phê bình tế nhị. Hướng vào vấn đề không hướng vào cá nhân khi phê bình.Thông cảm và chia sẻ với cấp dưới. Ân cần trìu mến và luôn quan tâm, lắng nghe.KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI CẤP DƯỚIMột số lỗi thường gặp khi giao tiếp với cấp dướiCoi thường (không tôn trọng) cấp dưới nên có thái độ không coi ai ra gì.Nói năng không chừng mực, ngôn từ không phù hợp.Chỉ một mình mình nói không cho cấp dưới cơ hội nói.Nhìn nhận cấp dưới một cách hời hợt, chủ quan nên có những ứng xử, quyết định sai lầm. NHÓM THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG:1. Xử lý khi cấp dưới nói xấu mình sau lưng?2. Xử lý khi cấp dưới dây dưa, chiếu lệ?3. Xử lý khi cấp dưới chưa lĩnh hội ý kiến của mình?KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆPBản chất mối quan hệ giữa đồng nghiệpGiải quyết công việc chung;Chia sẻ;Duy trì và củng cố tinh thần, thúc đẩy việc thực hiện công việc theo mục tiêu. “B¹n chØ cã thÓ th¨ng tiÕn nÕu b¹n ®­îc c¶ cấp trên vµ đồng nghiệp ñng hé.”KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆPLàm gì để có quan hệ tốt với đồng nghiệp?Hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng nhau;Quan tâm lẫn nhau, sẵn sàng tương trợ, hợp tác;Dám nhận sai, tránh đổ lỗi;Đoàn kết, không ghen tị; không làm phương hại đến nhau;Tế nhị trong giải quyết xung đột;Chân thành và trung thực.KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆPKỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆPMột số lỗi thường gặp khi giao tiếp với đồng nghiệpKhông tôn trọng nhau; ghen tị nhau nên có những lời nói hạ bệ nhau.Thiếu tự tin.Thiếu thiện chí, không hợp tác.Không chân thành, trung thực nên mất lòng tin.Lôi kéo bè phái, buôn chuyện, nói xấu sau lưng nhau.KỸ NĂNG ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆPĐIỀU TỐI KỴ NƠI CÔNG SỞNGUYÊN TẮC GIAO TIẾP Cửu tri 1. Tri kỉ (biết mình). 2. Tri bỉ (biết người) 3. Tri thời (biết thời thế) 4. Tri túc (biết đủ) 5. Tri chỉ ( biết dừng ) 6. Tri nguyên (biết căn nguyên )  7. Tri cụ (biết sợ ) 8. Tri nhẫn (biết nhẫn nhịn ) 9. Tri biến (biết ứng phó) NHÓM THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG:1. Xử lý khi đồng sự cố ý gây khó dễ cho công việc của mình?2. Ứng xử trước yêu cầu phi lý của đồng sự?3. Ứng xử khi bị đồng sự chống đối?4. Ứng xử khi bị đồng sự lên mặt chơi trội?5. Ứng xử khi đồng sự tranh công?6. Ứng xử khi đồng sự phê bình, chỉ trích mình?7. Ứng xử khi bản thân mắc lỗi lầm với đồng sự?8. Xử lý khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng sự?ỨNG XỬ TRONG NGÀY ĐẦU ĐẾN CÔNG SỞY PHỤC:Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.TÌM HIỂU TRƯỚC VỀ NGƯỜI SẼ GẶP. Biết rõ đối tượng đã có thể thắng 50%. ỨNG XỬ TRONG NGÀY ĐẦU ĐẾN CÔNG SỞChào hỏi ở công sở như thế nào ?Bắt tay như thế nào ?Tự giới thiệu về mình như thế nào ?Nhớ tên người đối thoại.ỨNG XỬ TRONG NGÀY ĐẦU ĐẾN CÔNG SỞCÓ QUÀ RA MẮT:Ngày đầu đến công sở không nên đi tay không.Chỉ đưa đến một gói quà chung và chủ động mở ra trước mắt mọi người.Nên có lời mời mọi người dùng quà và không nên kéo dài việc ăn quà quá dài, gây khó chịu cho đồng nghiệp.ỨNG XỬ TRONG NGÀY ĐẦU ĐẾN CÔNG SỞ- Rửa chén, pha trà là lời chào của nhân viên mới.- Hãy làm việc hết mình.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN- Chủ lấy thức ăn cho khách trước, sau chót mới lấy cho mình.Người chủ phải “điều phối” câu chuyện. Đề tài phải rộng, hợp đối tượng để nhiều người cùng có thể nói chuyện với nhau.Chủ không được rời bàn ăn trước khách.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN- Nếu cuối bữa, khụng làm cho khách bị rơi vào tình huống khó xử là ngồi ăn một mình.- Không chống khuỷu tay lên bàn, không nên nói chuyện 2 người với nhau về đề tài riêng.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN Nãi g× trong b÷a ¨n ? Nªn nãi vÒ c¸c ®Ò tµi nh­ nÊu ¨n, c¸c mãn ¨n, thêi tiÕt, chuyÖn vui nhÑ nhµng ...- Kh«ng nªn nãi chuyÖn ®Õn nh÷ng ®Ò tµi vÒ chÝnh trÞ, t«n gi¸o, s¾c téc dÔ g©y tranh c·i.- Kh«ng nªn dïng dông cô ¨n ®Ó khua ch©n, móa tay. Dao, th×a cÇm tay ph¶i, dÜa cÇm tay tr¸i.- Kh«ng cÇm c¶ b¸t canh hay xóp ®Ó hóp. NÕu dïng dao, dÜa chung th× kh«ng ®Ó chóng ch¹m vµo ®Üa cña m×nh.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN Khi t¹m nghØ ¨n (®Ó nãi chuyÖn hay chê mãn míi, ...) th× dao, dÜa g¸c chÐo nhau trong lßng ®Üa. Khi ®· ¨n xong hoÆc bá dë suÊt ¨n th× b¹n ®Ó dao, dÜa song song trong lßng ®Üa. B÷a ¨n tù chän, lÊy bao nhiªu ph¶i ¨n hÕt bÊy nhiªu.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂNNÕu b¹n tõ chèi kh«ng ¨n mãn nµo th× b¹n vÉn ph¶i nãi "c¶m ¬n, t«i kh«ng ¨n" chø kh«ng nªn gi¶i thÝch v× sao b¹n kh«ng ¨n mãn ®ã.- B¹n kh«ng nªn ¨n miÕng qu¸ to, ®Çy miÖng. NÕu muèn ho ph¶i bÞt miÖng, quay mÆt ®i, ®ì ngoµi miÖng b»ng kh¨n mïi xoa.ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN- §ang ¨n kh«ng nªn nãi, tiÕng sÏ mÐo g©y c¶m gi¸c mÊt lÞch sù. NÕu thøc ¨n nãng, chí lÊy miÖng thæi phï phï.- Kh«ng nªn xØa r¨ng trong lóc bªn bµn vÉn cßn nhiÒu ng­êi ®ang ¨n. Rêi khái bµn ¨n kh«ng nªn cè véi vµng ¨n nèt mãn g× ®ã hoÆc uèng nèt chç r­îu, bia, n­íc ngät cßn l¹i.- Kh¸ch lµ ng­êi ®øng dËy chñ ®éng kÕt thóc b÷a tiÖc, sau ®ã míi ®Õn chñ. ỨNG XỬ TRONG BỮA ĂN144VĂN HÓA LÀ GÌ? “CÁI GÌ CÒN LẠI KHI TẤT CẢ NHỮNG CÁI KHÁC BỊ QUÊN ĐI - CÁI ĐÓ CHÍNH LÀ VĂN HÓA” Edouard Heriot - Nhà văn PhápỨNG XỬ KHI THỦ TRƯỞNG MỜI CƠM Không nªn tõ chèi, nªn c¶m ¬n, nhËn lêi. Khi ®Õn nªn mÆc quÇn ¸o lÞch sù vµ nªn ®­a vî hoÆc chång ®i cïng. Không ®Õn nhµ thñ tr­ëng tay kh«ng, nh­ng còng không coi ®©y lµ dÞp ®Ó biÕu quµ thñ tr­ëng mµ chØ nªn mang theo quµ theo kiÓu tiÖc gãp.ỨNG XỬ KHI THỦ TRƯỞNG MỜI CƠM B¹n cÇn nãi n¨ng tù nhiªn, Nªn khen mét vµi ®å vËt, c¸ch bµi trÝ cña chñ nhµ vµ khen gia chñ nÊu ¨n ngon. NÕu cã ®iÒu kiÖn, nªn mêi thñ tr­ëng ®Õn th¨m nhµ vµo mét dÞp thuËn lîi. Tr­íc khi ra vÒ nªn c¶m ¬n gia chñ vÒ lêi mêi vµ b÷a ¨n ngon do bµ chñ nÊu giái.ỨNG XỬ VỚI BẠN BÈ TRONG CÔNG SỞ B¹n h·y t×m b¹n trong sè nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn chóng ta chØ khi nµo hä tèt h¬n b¹n.- Thñ tr­ëng vµ c¸c ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ cao khi b¹n cã nh÷ng ng­êi b¹n tèt.ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ NAM NỮ NƠI CÔNG SỞ- CÇn gi÷ v÷ng nguyªn t¾c: "kh«ng ®i ch¬i mét m×nh víi ®ång nghiÖp kh¸c giíi trong c¬ quan". - Chñ ®Ò quan hÖ nam n÷ lµ ®Ò tµi lan truyÒn rÊt nhanh. Thận trọng trong ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi. Bí quyết thành công trong ứng xử Ai cũng có nhu cầu được coi mình là nhân vật quan trọng; Biết người biết ta;Tôn trọng nhân cách người tiếp xúc ;Giữ thể diện cho người khác;Đặt địa vị mình vào địa vị người khác; Ai cũng thích được khen; Luôn giữ nụ cười trên môi và những giọng nói ngọt ngào;Cố gắng nhớ được những cái cần nhớ; Quan tâm đến người, người sẽ quan tâm đến ta;Không chỉ biết nói cho người khác nghe mà phải biết nghe người khác nói.“Sự trồng trọt tinh thần, đó là triết học: nó nhổ bỏ, trừ tận gốc những thói xấu, làm cho tâm hồn con người sẵn sàng tiếp nhận những hạt giống; những gì được gieo cấy vào tâm hồn con người một khi phát triển lên sẽ cho một mùa thu hoạch vào loại dồi dào nhất”Ciceron nhà hùng biện La Mã :151SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞSự cạnh tranh gay gắt của thị trường, xu hướng toàn cầu hóa đòi hỏi doanh nghiệp liên tục phải tìm cái mới, sáng tạo và thay đổi để tồn tại và phát triển Muốn tập hợp, phát huy mọi nguồn lực của con người nhằm đạt mục tiêu chung, DN phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù - “VĂN HÓA CÔNG SỞ”XD VĂN HÓA CÔNG SỞ là yêu cầu của Chính sách xây dựng thương hiệu, thông qua hình ảnh Văn hóa Công sở sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của DNVăn hóa giao tiếpCHƯƠNG IINGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨCMục 3ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨCĐiều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sởĐiều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân (Luật CBCC 2008)2.3VĂN HÓA GIAO TIẾP Ở CÔNG SỞĐiều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở1. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.VĂN HÓA GIAO TIẾPĐiều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân 1. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.2. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)Chương II. TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCMục 1. TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐiều 5. Trang phục Điều 6. Lễ phục Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chứcMục 2. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐiều 8. Giao tiếp và ứng xử Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dânĐiều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệpĐiều 11. Giao tiếp qua điện thoại Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)Mục 2. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐiều 8. Giao tiếp và ứng xử CBCCVC khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)Mục 2. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐiều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dânTrong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, CBCCVC phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc.CBCCVC không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệpTrong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, CBCCVC phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, CBCCVC phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột.binhnutTRÂN TRỌNG CÁM ƠN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxvhcongso_2591.pptx
Tài liệu liên quan