Xem xét các sự kiện sau ngày kí Báo cáo kiểm toán - Chương 7 : Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên lập và cong bố để nêu rõ ý kiến chính thức của nình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã được kiểm toán

pdf18 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1043 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xem xét các sự kiện sau ngày kí Báo cáo kiểm toán - Chương 7 : Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1I.KHÁI QUÁT CHUNG V BCKT V BCTC Ề Ề II.N I DUNG C A BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỘ Ủ Ề III. Ý KI N C A KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKTẾ Ủ CH NG 7ƯƠ BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề 2I.KHÁI QUÁT CHUNG BÁO CÁO Ki M TOÁN V Ể Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề 2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA C A BÁO CÁO KI M TOÁN V Ủ Ể Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3. YÊU C U L P, TRÌNH BÀY, G I BÁO CÁO KI M Ầ Ậ Ử Ể TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ 3I.1.BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỂ Ề Khái ni m:ệ Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính là ể ề lo i báo cáo b ng ạ ằ văn b n do ki m toán viên l p và công b đ nêu rõ ý ả ể ậ ố ể ki n chính th c c a mình v báo cáo taì chính c a m t ế ứ ủ ề ủ ộ đ n v (t ch c ho c doanh nghi p) đã đ c ki m toán.ơ ị ổ ứ ặ ệ ượ ể 4I.2.VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA C A BÁO CÁO Ki M TOÁN Ủ Ể V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ • Đ i v i ho t đ ng ki m toán: báo cáo ki m toán v báo cáo ố ớ ạ ộ ể ể ề tài chính là khâu cu i cùng trong quá trình th c hi n cu c ố ự ệ ộ ki m toán báo cáo tài chính đ trình bày k t qu c a cu c ể ể ế ả ủ ộ ki m toán b ng nh ng ể ằ ữ ý ki n đánh giá c a ki m toán viên ế ủ ể v thông tin đ nh l ng và trình bày báo cáo tài chính theo ề ị ượ quy đ nh c a chu n m c ho c ch đ k toán hi n hànhị ủ ẩ ự ặ ế ộ ế ệ • Đ i v i ng i s d ng báo cáo tài chính: giúp cho ng i ố ớ ườ ử ụ ườ s d ng đánh giá đ c ử ụ ượ đ tin c y c a các thông tin đ nh ộ ậ ủ ị l ngượ trên báo cáo tài chính trên c s đó mà đ a ra các ơ ở ư quy t đ nh kinh t đúng đ n, hi u quế ị ế ắ ệ ả trong m i quan ố h kinh t v i t ch c ho c doanh nghi p có báo cáo tài ệ ế ớ ổ ứ ặ ệ chính 5I.3.YÊU C U L P, TRÌNH BÀY, G I BÁO CÁO Ki M Ầ Ậ Ử Ể TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ - Khi k t thúc cu c ki m toán báo cáo tài chính, ki m ế ộ ể ể toán viên ph i l p báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính ả ậ ể ề trình bày ý ki n v tính trung th c, h p lí c a các thông ế ề ự ợ ủ tin đ nh l ng và s trình bày các thông tin đ nh l ng ị ượ ự ị ượ này trên báo cáo tài chính do các đ n v m i ki m toán đã ơ ị ờ ể l pậ - Ph i đ c trình bày theo chu n m c ki m toán quy ả ượ ẩ ự ể đ nh c v n i dung, k t c u và hình th c.ị ả ề ộ ế ấ ứ - Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính ph i đ c đính ể ề ả ượ kèm v i báo cáo tài chính đ c ki m toánớ ượ ể 6II.N I DUNG BÁO CÁO KI M TOÁN Ộ Ể V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ II.1.CÁC Y U T C B N C A BCKT V BÁO Ế Ố Ơ Ả Ủ Ề CÁO TÀI CHÍNH II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHẢ Ủ Ộ Ề 7II.1.CÁC Y U T C B N C A BCKT V Ế Ố Ơ Ả Ủ Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính g m các y u t c b n sau ể ề ồ ế ố ơ ả đây và đ c trình báy theo th t sau đây:ượ ứ ự 1.Tên và đ a ch công ty ki m toánị ỉ ể 2.S hi u báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhố ệ ể ề 3.Tiêu đ báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhề ể ề 4.Ng i nh n báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhườ ậ ể ề 5.M đ u c a báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhở ầ ủ ể ề 6.Ph m vi và căn c th c hi n cu c ki m toánạ ứ ự ệ ộ ể 7. Ý ki n c a KTV và công ty ki m toán v các báo cáo tài chính đã ế ủ ể ề đ c ki m toánượ ể 8. Đ a đi m và th i gian l p báo cáo ki m toán v báo cáo tài chínhị ể ờ ậ ể ề 9.Ch kí và đóng d uữ ấ 8II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 1.Tên và đ a ch công ty ki m toánị ỉ ể Trong BCKT v BCTC,c n nêu rõ tên, bi u t ng , đ a ch ề ầ ể ượ ị ỉ giao d ch,s đi n tho i ,s fax và các s hi u liên l c khác c a ị ố ệ ạ ố ố ệ ạ ủ công ty (ho c chi nhánh)phát hành BCKT v BCTC.ặ ề 2.S hi u BCKT v BCTCố ệ ề Là s hi u phát hành BCKT v BCTC c a công ty ki m ố ệ ề ủ ể toán.S hi u này c n ph i đăng kí chính th c trên h th ng ố ệ ầ ả ứ ệ ố văn b n c a công ty ki m toánả ủ ể . 9II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 3.Tiêu đ BCKT v BCTCề ề Tiêu đ ph i rõ ràng,thích h p đ phân bi t v i các lo i báo cáo khác.ề ả ợ ể ệ ớ ạ 4.Ng i nh n BCKT v BCTCườ ậ ề Là ng i kí h p đ ng v i ng i th c hi n ki m toán.Ng i nh n ườ ợ ồ ớ ườ ự ệ ể ườ ậ BCKT v BCTC có th là H i đ ng qu n tr ,Giám đ c ho c các c ề ể ộ ồ ả ị ố ặ ổ đông c a đ n v đ c ki m toán.ủ ơ ị ượ ể 10 5.M đ u c a BCKT v BCTC: ở ầ ủ ề Ph i ghi rõ các BCTC là đ i t ng c a ả ố ượ ủ cu c ki m toán,ghi rõ ngày, niên đ l p BCKT v BCTC …ộ ể ộ ậ ề 6.Ph m vi và căn c th c hi n cu c ki m toánạ ứ ự ệ ộ ể - Chu n m c ki m toán và k ho ch ki m toán đã áp d ng trong cu c ki m ẩ ự ể ế ạ ể ụ ộ ể toán - Ph i nêu nh ng công vi c và th t c ki m to nm KTV đã th c hi nả ữ ệ ủ ụ ể ầ ự ệ 7. Ý ki n c a KTV trình bày trên BCKT v BCTC ế ủ ề - Có 4 lo i ý ki n tuỳ thu c và k t qu cu c ki m toán:ạ ế ộ ế ả ộ ể + ý ki n ch p nh n toàn ph n ế ấ ậ ầ + ý ki n ch p nh n t ng ph nế ấ ậ ừ ầ + ý ki n t ch i ế ừ ố + ý ki n không ch p nh n (ý ki n trái ng c)ế ấ ậ ế ượ II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 11 II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHẢ Ủ Ộ Ề -Th qu n líư ả KTV g i th qu n lí cho giám đ c đ n v ki m toán ho c g i ử ư ả ố ơ ị ể ặ ử cho H i đ ng qu n tr đ giúp doanh nghi p ch n ch nh công ộ ồ ả ị ể ệ ấ ỉ tác qu n lí tài chính,k toán và hoàn thi n h th ng k toán và ả ế ệ ệ ố ế h th ng ki m soát n i bệ ố ể ộ ộ -Ph l c BCKT v BCTCụ ụ ề Đ b sung thêm v k t qu c a cu c ki m toán đã đ c trình ể ổ ề ế ả ủ ộ ể ượ bày trên BCKT v BCTCề . 12 II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C B N Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ Ả C A M T BCKT V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỦ Ộ Ề 8. Đ a đi m và th i gian l p báo cáo ki m toán v ị ể ờ ậ ể ề bctc -BCKT v BCTC ph i ghi rõ ngày tháng,năm k t thúc toàn b cu c ki m ề ả ế ộ ộ ể toán -BCKT v BCTC ph i ghi rõ đ a đi m c a công ty ho c chi nhánh công ty ề ả ị ể ủ ặ ki m toán chiu trách nhi m phát hành BCKT v BCTCể ệ ề 9.Ch kí và đóng d uữ ấ . 13 -BCKT v BCTC ph i kí rõ tên c a KTV là ng i ch u trách ề ả ủ ườ ị nhi m ki m toán,và ghi rõ tên c a Giám đ c ho c ng i đ c ệ ể ủ ố ặ ườ ượ u quy n c a công ty ki m toán ch u trách nhi m phát hành ỷ ề ủ ể ị ệ BCKT v BCTCề -D i m i ch kí ph i ghi rõ h tên,trên ch kí c a Giám đ c ướ ỗ ữ ả ọ ữ ủ ố ph i đóng d u c a công tych trách nhi m phát hành BCKT v ả ấ ủ ệ ề BCTC. -Gi a các trang c a BCKT v BCTC ph i đ c đóng d u giáp ữ ủ ề ả ượ ấ lai -Phù h p v i thông l chung c a Qu c t ,Giám đ c đ c phép ợ ớ ệ ủ ố ế ố ượ kí b ng tên c a mình và đóng d u công ty ki m toán.ằ ủ ấ ể II.2.CÁC N I DUNG C B N CÁC Y U T C Ộ Ơ Ả Ế Ố Ơ B N C A M T BCKT V BCTCẢ Ủ Ộ Ề 14 III.Ý KI N C A KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKT Ế Ủ V BÁO CÁO TÀI CHÍNHỀ 1. Ý ki n ch p nh n toàn ph nế ấ ậ ầ 2. Ý ki n ch p nh n t ng ph nế ấ ậ ừ ầ 3. Ý ki n t ch iế ừ ố 4. Ý ki n không ch p nh nế ấ ậ 15 III.1.Ý KI N CH P NH N TOÀN PH NẾ Ấ Ậ Ầ Đ c đ a ra trong tr ng h p:ượ ư ườ ợ KTV và công ty ki m toán cho r ng BCTC ph n ể ằ ả ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng ự ợ ạ ọ y u và phù h p v i chu n m c và ch đ k toán ế ợ ớ ẩ ự ế ộ ế Vi t Namệ L u ý:ư  BCTC đ c ki m toán có nh ng sai sót , đã đ c KTV phát ượ ể ữ ượ hi n, đ c đi u ch nh theo ý KTV và đ c KTV ch p nh nệ ượ ề ỉ ượ ấ ậ  Ý ki n ch p nh n toàn ph n không có nghĩa là BCTC đ c ế ấ ậ ầ ượ ki m toán là hoàn toàn đúng, mà có th có sai sót nh ng không ể ể ư tr ng y u ọ ế  Báo cáo ki m toán có m t đo n nh n xét đ làm sáng t m t ể ộ ạ ậ ể ỏ ộ s y u t nh h ng không tr ng y u đ n BCTC,nh ng không ố ế ố ả ưở ọ ế ế ư có nh h ng đ n Báo cáo ki m toánả ưở ế ể 16 III.2 Ý KI N CH P NH N T NG PH NẾ Ấ Ậ Ừ Ầ Ý ki n ch p nh n t ng ph n đ c đ a ra trong tr ng ế ấ ậ ừ ầ ượ ư ườ h p KTV và Công ty ki m toán cho r ng BCTC ch ph n ợ ể ằ ỉ ả ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình ự ợ ạ ọ ế hình tài chính c a đ n v ,n u không b nh h ng b i các ủ ơ ị ế ị ả ưở ở y u t ngo i tr và y u t tuỳ thu cế ố ạ ừ ế ố ộ mà KTV đã nêu ra trong Báo cáo ki m toán v BCTCể ề  Ý ki nế tuỳ thu cộ là ý ki n tr ng y u mà không ch c ch n ế ọ ế ắ ắ th ng liên quan đ n các s ki n có th x y ra trong t ng lai ườ ế ự ệ ể ả ươ  Ý ki n ch p nh n t ng ph n cế ấ ậ ừ ầ ó y u t ngo i trế ố ạ ừ đ c đ a ra ượ ư do KTV b t đòng v i BGĐ hay do công vi c ki m toán b gi i h nấ ớ ệ ể ị ớ ạ 17 III.3 Ý KI N T CH IẾ Ừ Ố Đ c đ a ra trong tr ng h p:ượ ư ườ ợ  KTV không thu th p đ b ng ch ng đ đ a ra k t lu n ậ ủ ằ ứ ể ư ế ậ ki m toánể  H u qu c a vi c gi i h n ph m vi ki m toán là quan ậ ả ủ ệ ớ ạ ạ ể tr ngọ 18 III.4 Ý KI N KHÔNG CH P NH NẾ Ấ Ậ ý ki n không ch p nh n (ý ki n trái ng cế ấ ậ ế ượ ) đ c s d ng:ượ ử ụ  Ph m vi công vi c ki m toán b gi i h n là nghiêm tr ng ạ ệ ể ị ớ ạ ọ  Không nh t trí v i BGĐ đ n v đ c ki m toán v vi c l a ch n ấ ớ ơ ị ượ ể ề ệ ự ọ và áp d ng chu n m c và ch đ k toánụ ẩ ự ế ộ ế  Các thông tin ghi trong BCTC ho c thuy t minh BCTC là không phù ặ ế h pợ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_7.pdf